Ана йылувы эм суьйими сакласын сизди, аьскершилер!

Шоьл еримиздинъ коьплеген увыллары Элимиз уьшин кыйынлы куьнлер тувганда, онынъ япсарларын явдан коршалавга, эркинлигин эм бойсынмаслыгын саклавга, оьз эрки мен, яшавларын аямай, Эл алдында эр борышын толтырувга турдылар. Коьп аналарга коьзлеринде коьз яслары ман оьз увылларын Украина еринде аьскершик борышын толтырув уьшин йолга салмага туьсти. Сондай бир ана акында бизим тоьмендеги макаламыз.

… Сентябрь ай куьнлерининъ бирисинде эртенъги шакта туры эди ол район военкоматы алдында. Юзинде навасызланув эм коркув, кыйналув эм коьз ясларга толган коьзлери. Касында мобилизация бойынша Украина еринде согыс спецоперациясында эр борышын толтырувга шакыртылган увылларын, кардашларын, тенълерин йолга салмага келген коьп аьдемлер. Ама бу авыр 2022-нши йылдынъ 24-нши сентябрь куьнинде меним эсимде калды тек ол, ушынын айтсам, онынъ коьзлери.
Онынъ коьзлерининъ тик карасы военкомат меканыннан шыккан кедесинде эди. Увылы машинага олтырган сонъ да, ол сол коьликтинъ эсигин ашып, тагы да увылына карады.
Ол мобилизация бойынша Элимиздинъ япсарларын коршалавга шакыртылган ердесимиз Руслан Кельдимуратовтынъ анасы, район орталык больницасынынъ рентгенологы Альмира Агисова эди. Сонъында мен, рентген кабинетинде оны танып, ога янастым эм «Кеденъиз аьруьвме, бу куьнлерде кайда?» – деп сорадым. Ол, толып турган юрегиндегин тоькпеге асыккандай болып, булай деп яваплады:
– Военкоматтан повестка алганнан бас акашпай, кедем сол куьн ок уьндемей аьзирлик коьрип баслады. Оьзининъ аьскерлик борышын ол зенитно-ракеталык аьскерлер сырасында оьткен, сонынъ уьшин бизге (мага эм Русланнынъ атасына) кедемиз бириншилер сырасында шакыртылар деген ой келетаган эди. Экинши куьн, баьри керекли затларды салып, ога рюкзак аьзирледик эм военкоматка келдик. Кыйын, бек кыйын эди мага сол куьн. Эм буьгуьнде оны ман айырылысып яшав деген бек авыр бизге, куьнде де телефон ман занъ согып, соьйлесек те. Аьли Русланды, Украина еринде туьзилген аьллер мен байланыста аьскерлик аьрекетининъ кайбир сырларына уьйретуьв ислер эки юма узагында юритилип, биткеннен сонъ, Запорожье областине йибердилер.
Мен баьри аналарга да, увыллары тувган ерге аман-эсен кайтып, оларды кувнак йолыкканын йорайман. Элимиздинъ кубыла япсарларын коршалап, увылларымыз сав-саламат болып кайтсынлар. Соны тилеймен куьнде де Аллаа-Тааладан, – деген акырын тавысы ман айтты Альмира Агисова.
Кайдай коьп суьйимлик эм йылувлык бар эди Русланнынъ анасынынъ коьзлеринде. Сол йылувлык эм ана суьйими аман сакласын сени, Руслан. Саппа-сав болып уьйге кайт!
Э.Кожаева, «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы.