Ана куьнине багыслап

Уьстимиздеги караша айдынъ 23-нши куьнинде «Ана куьни» деген байрамынынъ алдында Кизляр район орталык китапханасында авыр яшав аьллерине туьскен аьеллерине азык-туьлик ягыннан ярдамын яйылдырув бо- йынша саваплык акциясы уйгынланып оьтти. Шара «Дагестан Хатын-кызлар союзы» деген ямагат организациясынынъ ойы ман уйгынланган эди. Келген конакларды Кизляр район администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Иса Рамазанов, Кизляр районы бойынша Хатын-кызлар союзынынъ председатели Надежда Бондаренко, Кизляр районы бойынша физическая культура, спорт, яслар ислери, маданияты эм туризм бойынша боьлигининъ етекшиси Муртазали Муртазалиев йолыктылар.

Республика бойынша ямагатлык организациядынъ председатели Интизар Мамутаева Кизляр районынынъ керексинетаган аьеллерине ярдамга колды тек биринши кере созбайды. Янъы окув йылы басланаяктан алдын Дагестаннынъ Хатын-кызлар союзы биринши класска бараяк саьбийлерине мектебке портфель йыйнамага демевлигин эткен эди. Сол саваплык акциясы бойынша коьп балалы, аз канагатланган эм сакат балаларды тербиялайтаган аьеллерден болган 10 мектебке биринши кере бараяк саьбийлерине ярдам этилген.

Кизляр районында озгарылатаган республика бойынша Дагестаннынъ Хатын-кызлар союзы ман Ана куьнине багысланып уйгынланган саваплык акциясы биринши кере озгарылады. Азык-туьлик дорбасын 28 аз канагатланган аьеллерине йыйнаганлар. Шарадынъ барысында акцияга Ногай районы бойынша Хатын-кызлар союзынынъ председатели Асият Манкаева да косылды. Ога да Ногай районынынъ яшавшыларына пайланаяк азык-туьлик дорбалары берилдилер. Сол ок саваплык акциясы Тарумов районында да оьтеек.

– Бизим шакырувымызды коьплеген баска савап-лык фондлары да эситип керексингенлерге материаллык ярдамын эткенин эм Дагестандагы аналар дайым оьз аьвлетлерин толы сыпыра ман йолыкканын, уьйлеринде йылувлыкты, онъайлыкты туьзгенин суьемиз, – деди Интизар Асадулаевна. Баска болып, ол республикамыздынъ баьри кыскаяк-лыларын да ювыклап келеятырган Ана куьни байрамы ман кутлады эм ден савлык, наьсип эм онъайлыкты йорады. Иса Рамазанов район етекшилеви эм оьзи атыннан кыскаяклыларды келеятырган байрамы ман йылы кутлады эм ерли меценатларына, айтпага, «Инсан» фондына, Кизляр районынынъ депутатларына, дин эм ямагатлык биригуьвлерине эм фондларына пандемия заманында коьрсеткен белсенлиги уьшин уьйкен разылыгын билдирди.

Суьвретте: шарадан коьринис.