Ана тилин оьрлендирип

Ногай халкымызда ана тилинде шыгатаган газета, журналлардынъ саны аз болса да, олар буьгуьнлерде асыл ногай тилимиздинъ ошагын соьндирмей алып барувы ман уьйкен маьнели эм ак ниетли исти толтырып келедилер.
«Маьметекей» деген республикалык адабиат-художестволык балалар уьшин журналынынъ биринши номери дуныя ярыгын коьргенли 20 йыл болды. Сол йыллар ишинде журнал редакциясынынъ ис куллыкшыларынынъ етимисли эм яваплы аьрекетлевлери аркалы ол иштелиги ягыннан байып эм оьрленип келеди.

Онынъ аякка берк турувында уьйкен косымы бар журнал редакторы, халкымыздынъ белгили шаири Аскербий Киреевтинъ. Аьлиги заманда ана тилинде шыгатаган балалар уьшин журналынынъ редакторы – яс шаир, Россия Журналистлер союзынынъ агзасы Асан Найманов. Асан Аждаутович адабиат-художестволык балалар уьшин журналынынъ аьр бир номерининъ иштелигин кызыклы, ярасыклы этпеге, талаплы саьбийлердинъ оьнерин арттырмага, тил байлыгын оьстирмеге шалысып келеди. Ол ана тилин яны ман суьйген патриот аьдем. Шаир Асан Найманов ногай тилин бас орынга салган аьелде тувып оьскен. Онынъ анасы Муслимат Юнусовна «Ленин йолы» газетасынынъ авыл хабаршысы, атасы Аждаут Махмудович фольклоршы, он китаблерининъ авторы, белгили ногай язувшы-сатириги болады. Асан Аждаутовичтинъ де доьрт китаби дуныя ярыгын коьрген. Халк патриотынынъ эм онынъ ис йолдасларынынъ каныгыслы аьрекет юритуьви мен буьгуьнлерде ана тилинде шыгатаган журналынынынъ аьр бир номерин туьрли ерлерде яшайтаган ногай миллетли саьбийлеримиз окымага алгасап сагынышлы куьтедилер. Ногай тилинде шыгататан биринши журналдынъ кепленуьвинде ногай халкынынъ белгили язувшылары, суьвретшилери, журналистлери, айтпага, Юрий Карасов, Кошали Зарманбетов, Римма Утемисова, Ажмагомед Катаганов, Амербий Кумратов эм сондай баскалар болган бай сулыпларын аямай боьлисип келгенлер.
Яс окувшыларымыз уьшин «Маьметекей» журналынынъ бетлеринде ногай эм баска халкларынынъ белгили шаирлерининъ, язувшыларынынъ, хабаршыларынынъ асарлары уьйкен орынды тутадылар. Солай болып, онда йыйы орыс эм баска тиллеринннен коьширилген макалалар да баспаланадылар. Журналдынъ шыгып баславыннан алып, онынъ бетлеринде оьнерли саьбийлерди аянлав эм эс каратув мырат пан олар яратувшылык туьрли ярыслар, викториналар озгармага шалысадылар. Айтпага, ердесимиз «Зимний Крым-2016» деген халклар ара ярысынынъ Гран-При иеси Айлин Аджиева да онынъ енъуьвшилерининъ санына кирген. Боьтен де, айырым эс туьрли ерлерде яшайтаган ногай саьбийлердинъ шаирлик дуныясында калемин янъы сынап баслаган шыгармаларына да каратылады. Соьйтип, журналымыз ата-балаларымыздан асабалыкка калган ана тилин саьбийлер арасында оьрлендируьвде эм оьстируьвде ак ниетли аьрекетин толтырып келеди.
Биз де «Маьметекей» журналын сыйлы мерекеси мен ак юректен кутлап, ога аьли де коьп йыллар етимисли аьрекетин, келеекте де окувшыларынынъ саны оьсип барганын йораймыз.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: «Маьметекей» журналынынъ мерекели кешлигиннен коьринис.