Арамыздан окытувшылар кетсе, етим калар окувшылар янлары

Увыт айынынъ 25-нши куьнинде ийги аьдем, ис йолдасы, баслангыш класс- ларынынъ окытувшысы Насипли Акваевна Карагуловадынъ арамыздан кеткен деген сувык хабарына ынанув бек авыр. Ол зат кардаш-тувганларына уьйкен йойым болады. Насипли Акваевна педагогикалык аьрекетине, мектебке, оьзининъ окувшыларына яшавынынъ 50 йылын багыслап келди.

Солардынъ 43 йылын сулыплы педагог Кизляр районынынъ Степной авылында коьплеген выпускниклерининъ несилин яшав йолына салган. Ол – талаплы педагог, оьз исининъ устасы, акылбалык йол коьрсетуьвшиси, аьлемет ийги аьдемлердинъ бириси. Насипли Акваевна педагогикалык иси мен каьрлеген йыллары ишинде баслангыш класс окувшыларынынъ эдаплык, маданият, акыл ягыннан оьсуьвин тербиялап келген. Ол баслангыш мектебте окытувдынъ энъ маьнели маьселелерин аянлап, ис йолдаслары ман олардынъ шешилуьв йолларын белгилеп келген. Сол зат онынъ сав яшавынынъ шакырувы болып келди.
Насипли Акваевна танъ эм акылбалык аьдем эди. Ол ийги дос та болып келди, ога маслагат та, ярдам да сорап баратаган эдилер. Досларга, тувган кардашларына онынъ уьйининъ эсиги дайым ашык туратаган эди. Карагуловадынъ аьелине, тек кеспилик кызыксынувлары тувыл, ата- анага, аьвлетлерине эм уныкларына уьйкен суьйими болган уьйининъ йылувлыгы да оьзине тартатаган эди. Насипли Акваевнадынъ оьнерли коллары ман этилген усталыгы онынъ ис кабинетин, уьйининъ боьлмелерин ярасыклап келеди. Ол эрине ийги ян йолдас, аьвлетлерине аьзиз ана эм уныкларына аявлы тетей болып келди. Юрек шакырувы ман педагог бала шагыннан алып яваплылык деген не зат экенин анълады, оьзининъ де эм эрининъ де кишкей синълилерин, карындасларын эм аданасларын караган, баьрисине де коьмек этпеге эм кыйын болганлардынъ баьрисин де колтыкламага шалыскан. Эри мен бирге доьрт аьвлетлерин оьстирди. Олар йогары билим алып, йогары кеспили специалистлери болганлар. Ол дайым аьвлетлери мен оьктемсип келетаган эди.
Насипли Акваевна Карагуловадынъ эстелигине уьйкен сый этип, эсинде саклаган эм онынъ дуныядан таювы ман каты кайгырамыз эм кардаш-ювыкларына бассавлык йораймыз.

Кизляр районынынъ Билимлендируьв управлениеси, профсоюз комитети эм Степной авыл орта мектебининъ ис коллективи.