Армия – ол яшавдынъ киели борышы

Буьгуьнлерде савлайы элимиз бойынша гражданларды Россия Савытлы куьшлер сырасына язлык шакырув ислери оьтип турады. Аьдет бойынша военкоматтан повестка алатаган ясларга ясуьйкенлер оьзлерининъ ийги маслагатларын эм насихатларын бередилер. Оьзининъ сондай йоравларын призывниклерге «Чернобыль» Союзынынъ Ногай район боьлигининъ председатели Руслан Кунтувганов та айтып билдирген.

Бизим аталарымыздан бизге бек аьруьв эм сыйлы аьдет калган. Сол аьдет – аьскер сырасында куллык этуьв. Бала заманымыздан алып бизим авылымызда военкоматтан повесткалар алган ясларга уьйкен атайлары, ясуьйкен кардашлары, авылдаслары, олардынъ колларын сыгып алып, сол ок куьннен алып оларга артык сый этип баслайтаганларын аьли де мутып болмаймыз. Ак сакаллы картлар, согыс ветеранлары кеделердинъ ийинлерине кагып: «Мине эндиги сиз эр болдынъыз! Армия – ол яшавдынъ шынты мектеби, соннан сиз беркип, катып, йигит болып келерсиз», – дегенлер. Ушыны ман да, туьнегуьнги кеделер армиядан яшавга баска кепте карап, йигерленип, эркли болып кайтатаган эдилер.
Бизим несилимизге аьскерде куллык этуьвден оьзгелей, элимизди, ер юзин атом кавыфлыгыннан коршаламага да туьсти. Биз сол заман, оьткен оьмирдинъ 80-нши йылларында, Ногай районымыздан 30-га ювык аьдем болып Тувган Элдинъ буйырыгы ман Чернобыль АЭС-нде болып оьткен баьле-казадынъ ызларын тайдырувда катнастык. Буьгуьн Аталыгымыз бизди баьтирлерге тенъ этип сыйлаганына бек разымыз. Халк бир де оьз увылларынынъ йигитлигин мутпайды. Буьгуьнги ясларымыз биз оьткен сынавларды оьткенлерин оларга йорап болмайман. Кеделер аьскер сырасында ийги кепте куллык этип, аман-эсен уьйлерине кайтсынлар. Тек янъыларда район администрациясында болып озган кенъесте Тарумов эм Ногай районларынынъ аьскер комиссары Александр Мельников аьскер сырасына кетеек призывниклер специальли согыс операциясы юретаган ерге йиберилмееклер деп беркитип айтты.
Р.Кунтувганов,
«Чернобыль» Союзынынъ Ногай район боьлигининъ председатели.