Армия эрлик мектеби деп саналган

Элимизде ясларды аьскерге шакырув кампаниясы бардырылады. Буьгуьнлерде ясы еткен кеделер военкоматлардан повесткалар аладылар, соларда медициналык комиссияларды оьтедилер эм савлыгы бойынша Савытлы куьшлер сырасында куллык этуьвге яравлы болса, аьскер сырасына йибериледилер. Бу истинъ, элбетте, оьз етимислери эм кемшиликлери де йок тувыл. Сонынъ акында оьз ойын Ногай район администрациясынынъ Ясуьйкенлер советининъ председателинининъ куллыгын кесек заманга юритуьвши Шатемир Мунгишиев айтады.

Бизим аьлиги заманларда аьскершилик куллыгынынъ кеби эки туьрли: контракт эм срочный аьлде аьскер сырасында куллык этуьв. Контракт бойынша армияда тек оьз ыхтыярынъа коьре куллык этпеге боласынъ. Срочный аьлде аьскер сырасында куллык этуьв – ол аьр бир гражданиннинъ конституционлык борышы. Срочный аьлде армияда куллык этуьвге яс гражданларды ерли военкоматлар шакыртадылар, эгер олар соннан басын акашса, закон ягыннан ондайларды яваплыкка тартув каралады. Сонынъ уьшин де мен, аьскерде куллык этуьвге ясы етискен йигитлерге повестка йибермеге керек деп ойлайман. Повестка йибергенде де, соны алмаса, яваплыкка тартынъыз. Ногай районынынъ авыл администрациялары бу ягыннан куллыкты осал юритедилер.
Кайсы заманларда да, эгер бизде патшалык эм сонынъ Савытлы куьшлери бар болса, эр аьдемлер патшалык алдында оьз борышын толтырмага, Аталыкты саклавшы болмага борышлы.
Армия деген бизим заманларымызда эрлик мектеби деп саналган. Алдынгы совет йылларында аьскерге дейим турникте тартылып болмайтаган яслардынъ оьзлери де армияга кетип, сонда спортсменлер, чемпионлар да болатаган эдилер. Сонынъ уьшин де аьскерде куллык этуьвден бас акашпага ярамас. Боьтен де, аьлиги заманларда, аьскер исине шакыртылган яслар согыс болатаган ерлерге йиберилмеек деген соьз берилетаган болса. Армия яс аьдемлерге аз хайыр бермейди, соны олар оннан сонъ, аьскерден кайтып келгенде яшавда пайдалы кулланмага боладылар, – деген газетамыздынъ оьз хабаршысына Шатемир Мунгишиев.
М.Юнусов.