Армия яс аьдемди шынты эр этеди

Россия Федерациясында буьгуьнлерде гражданларды аьскер сырасына шакырувдынъ аьдетли язлык кампаниясы басланды. Сонынъ акында оьз ойын Ногай районынынъ ямагат палатасынынъ председатели Эльмурза Саитов айтады.

– Бизим элимизде 18 ясына толган аьр бир гражданиннинъ сыйлы борышы деп Савытлы куьшлер сырасында куллык этуьв, халкты эм патшалыкты саклав иси саналады.
Аьли бизде ясларды аьскер сырасына шакырувдынъ аьдетли язлык кампаниясы эм оларды Россия Армиясынынъ эм флотынынъ сырасына куллык этпеге йиберуьв шагы басланып туры. Соны ман байланыста мен тийисли ясына еткен, савлыгы бойынша яравлы деп саналатаган республикамыздынъ эм районымыздынъ баьри ясларына да бу куьнлерде призыв участокларына келмеге шакырув этемен.
Мен оьзим эм меним баьри инилерим де заманы ман Аталыгымыз алдында эр борышымызды толтырганмыз эм сол себептен мен армия яс аьдемди шынты эр этеди, солай ок ога сонъында граждан яшавында керекпеге болатаган кайдай да бир усталык, кеспи береди деп билемен.
Аьскер сырасында эм согыс-тенъиз флотында куллык этуьв ясларга Россиядынъ коьп туьрли регионларында яшайтаган оьзлери мен яслы кеделер мен дослык байланысларын тутпага амал береди, сол дослык та, ясларымыз кайтып келген сонъ, яшавда керекпеге болады.
Бизим ногай ясларымыз кайсы заманларда да коьримли аьскершилер болганлар, эр борышын намыслы кепте толтырувдынъ ийги уьлгилерин коьрсетип келгенлер.
Буьгуьнлерде бирер ата-аналар аьлиги заманларда аьскерге шакырылатаган ясларды специальли согыс операциясы юритилип турган районларга йибермеге боладылар деп кавыфланмага боладылар. Тек элимиздинъ коршаланув министерствосынынъ айтувы ман, мен сога сенемен, аьскер сырасына шакыртылатаган призывниклер оьз борышларын Россия ерлериндеги аьскер боьликлеринде толтыраяклар эм СВО оьткерилип турган ерлерге йиберилмееклер.
Оьзимнинъ атымнан бизим кеделерге Россиядынъ ногай халкынынъ ваькиллерининъ оьз Тувган Элине йигитлерше куллык этуьвининъ ийги аьдетлерин армаган бардырсынлар эм армиядан сонъ аман-эсен тувган уьйлерине кайтсынлар деп йорайман, – деген Эльмурза Саитов «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ хабаршысына.