Арпа-бийдай ас экен…

13-нши казан айы – Авыл хозяйство эм асыллав промышленность куллыкшылар куьни _________

Уьй-Салган авылы кенъ тоьселген Ногай шоьллигинде бурыннан бери малшылар эм боьтен де эгиншилер авылы деп белгили. Мунда аьли тап революцияга дейим де тары, бийдай шашатаган болганлар. Аьлиги заманларда да мунда оьз ерин, авылын суьйген аьдемлер арендага алдынгы совхоз эгин ерлерин алып, эгиншилик пен каьр шегедилер.

– Ызгы йылларда яй айларындагы кургаклык эгин шашатаганларга да, мал багатаганларга да аваралык тувдырады. Тек быйыл мен оьз ерлериме шашкан куьзги бийдай аьли шыгып турганы сенимлик береди. Былтырларда ызаннынъ топырагы кургаклыктан тап кумга айланган эди, – дейди авыл фермери Кайтарбий Биймурзаев.

Кайтарбий авыл еринде тувып-оьскен. Ол яслай авыл куллыгын коьрген эм оьз коллары ман соны коьтерген аьдем. Мектебти кутарган сонъ, Совет Аьскер сырасында эр борышын толтырган. Ол алдынгы совхозда бириншилерден болып 1987-нши йылда оьз алдына арендага ер алып карбыз оьстируьви мен эгиншиликтинъ енъил болмаган исине урынган. Аьлиги заманда Кайтарбийдинъ оьз алдына «Идрис» деген эгинши-фермер хозяйствосы бар. Быйыл 480 гектар эгин ерлерине куьзги кызыл бийдайын шашкан. Онынъ авыл хозяйстволык кесписи болмаганына да карамастан, Кайтарбий эгиншилик пен байланыслы баьри ислердинъ заманын да, йорыгын да сондай специалистлерден артык болмаса, кем билмейди. Яшав эм ис сулыбы оны коьп затларга уьйреткен. Заманы ман оьз эгин кырларынынъ бир кесегин тыншаювга салады, баскаларын кулланады.

К.Биймурзаев уьйинде 50 тувар мал саклайды. Азбарында мал беслев майданын да курган, сога ол заманы ман 20 яс бугалар салып беслейди. Оннан баскалай, 1500 тоннага каралган аслык саклайтаган ангар да салган. Авыл хозяйстволык ислерди бажарувда ога «МТЗ-82» маркалы уьш янъы тракторлары да уьйкен ярдам бередилер.

– Ер айдаганда топырактынъ шанъыннан техника бирерде сынады. Соны тувра ызан ишинде оьз колларымыз бан ярастырамыз, – дейди Кайтарбий. Ис суьер эгиншиге ян косагы да коьмегин этеди.

Олар балаларын да аьруьв тербиялап оьстиргенлер. Кызы Гульзара буьгуьнлерде Бабаюртта врач болып, кедеси Идрис нефтьти казув бойынша инженер болып куллык этедилер.

Келеяткан каты куьн эски совет аьдети мен биз Авыл хозяйство куллыкшылар куьнин белгилеймиз. Оларсыз, бир соьзсиз де, элимиздинъ берекети йок. Сол байрам куьни мен Кайтарбийди эм баьри де эгин шашатаган, мал оьстиретаган ердеслеримизди кутлаймыз. Аьр бирисине берк ден савлыкты, ис кайратлыкты, бийик уьстинликлерди, берекетли онъысты йораймыз.

М.Ханов.

Суьвретте: К.Биймурзаев йиени мен.