Артымызда – кокыслар, алдымызда – борышлар

Ногай районы бойынша Россия МВД-нынъ боьлигининъ начальниги Наиб Каракаев район авылларынынъ санитар-тазалык аьллери мен байланыслы сорав бойынша кенъес оьткерди.

Кенъесте район организацияларынынъ эм учреждениелерининъ етекшилери эм специалистлери, бир неше авыл поселениелерининъ аькимбаслары, иш ислер боьлигининъ куллыкшылары катнастылар.
Йыйын район полиция куллыкшыларынынъ аьрекети мен район орталыгы Терекли-Мектеб авылдынъ кокыс тоьгилетаган майданы акында аьзирленген суьвретлерди эм видеоматериалларды коьрсетуьвден басланды. Наиб Каракаев авыл кокыс майданында эм онынъ тоьгерегинде туьзилген аьлди «баьле-каза» деп атады. «Район орталыгынынъ кокыс тоьгилетаган майданы 3 гектар ерде орынласпага тийисли. Болса да, майдан кораланмаганнан себеп, мундагы кокыслар авылдынъ сырт ягынынъ хыйлы кесегин бийлеп алган. Солай ок Кизляр – Терекли-Мектеб – Ставрополь крайынынъ япсары автойолы ман Червленные Буруны авылына етпей турып, йолдынъ сол бетинде де кокыс тоьгилетаган майданы ыхтыярсыз уйгынланган. Сондай законсыз кокыс тоьгилетаган ерлерди коьп авыллардынъ тоьгереклеринде коьрмеге болады», – деп белгиледи район иш ислер боьлигининъ етекшиси.
Ол соны ман бирге йыйылганларга кокысларга толган ерли артезианлардынъ тоьгереклерине де эс этпеге кенъес этти. Онынъ айтувы ман, ра- йон ериндеги артезианлар тоьгереклери айлак нас аьллерде эм сол зат яшавшылардынъ таза сув ман пайдаланувына зарар келтирмеге болаяк.
Наиб Каракаев район организацияларынынъ эм учреждениелерининъ етекшилерин ис коллективлерининъ аркасы ман юма сонъгы куьнлерде оьз меканларынынъ тоьгереклерин йыйнав бойынша субботниклер уйгынламага шакырды.
Коьтерилген сорав бойынша Ногай ЦРБ бас врачы Фаризат Межитова, Терекли-Мектеб авылдынъ А.Джанибеков атындагы орта мектебининъ директоры Курасхан Ярикбаева, Куьнбатар эм Карасу авылларынынъ аькимбаслары Замит Яриков эм Янибек Динакаев, «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы Эльмира Кожаева, «Минмелиоводхоз РД» ФГУ Ногай филиалынынъ директоры Сафар-Али Сарсеев, Ногай район КЦСОН етекшиси Гульфира Капитуллаева эм баскалар оьз ойлары ман боьлис- тилер. Олардынъ баьриси де кокыс районда оьткир маьселелердинъ бириси болып токтаганын эм сонынъ туьз шешилуьви мен халкымыздынъ яшавы эм ден савлыгы, тоьгерегимиздеги табиат аьллери байланыслы экенин айтып беркиттилер. Кенъестинъ катнасувшылары авыл ерлеринде кокысларды тек йыйып олтырув тувыл, ама соларды аькетип таслав, каты уьйшилик кокысларды йок этуьв, бу сорав ман байланыста куры соьзлерден эндиги сама аян ислерге коьшуьв кереги акында айттылар.
Наиб Каракаев солай ок тагы да бир «авыр сорав» – республика, сонынъ ишинде Ногай район яшавшыларынынъ кулланылган энергоресурслары уьшин ак тоьлев яктан йыйналган борышлары акында соьз коьтерди. Онынъ айтувы ман, буьгуьнлерде кулланылган электричество эм табиат газы уьшин тек Ногай районы бойынша йыйылыскан борышлар 62 миллион 900 мынъ маьнетке етиседи. Сонынъ ишинде тек табиат газы уьшин борыш – 53 миллион 400 мынъ маьнет акша деп белгиленген. Район иш ислер боьлигининъ етекшиси район яшавшыларын кулланылган энергоресурслары уьшин акын заманында тоьлемеге эм бар болган борышларын яппага шакырды.
М.Ханов.
Суьвретте: кенъес аьсеринде.