Аскерхан Аджиевтинъ 75 йыллыгына

Авыл хозяйство илмилер докторы, коьп йыллар районнынъ авыл хозяйство структураларынынъ етекшиси, райисполкомнынъ председатели, Ногай район администрациясынынъ аькимбасы, Дагестан Республикасынынъ авыл хозяйство эм тамак-азык министри, коьлик эм йол хозяйство министри болып куллык эткен Аскерхан Мусаевич Аджиевтинъ Ногай районынынъ эм Дагестан Республикасынынъ социал-экономикалык оьрленуьвине коскан уьйкен ис уьлисине сый этип, онынъ 75 йыллыгы ман байланыста район еринде эстеликли шаралар оьткеруьв ниет пен уйгынлав комитети туьзилуьв акында «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджековтынъ распоряжениеси кабыл этилинген. Сол распоряжениеге коьре тоьмендеги сырасы ман уйгынлав комитети туьзилген.

Аджеков М.К. – «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы, уйгынлав комитетининъ председатели;
Ярлыкапов Б.А. – «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары, уйгынлав комитетининъ председателининъ орынбасары.
Уйгынлав комитетининъ агзалары:
Аджибайрамов З.К. – «село Терекли-Мектеб» МО СП аькимбасы (келисуьвге коьре);
Агаспарова А.Д. – «Ногайский район» МР билимлендируьв боьлиги» МКУ начальниги;
Акбердиев А.С. – «Яслык» яслар орталыгы МКУ директоры;
Абубекерова С.К. – «Орталык район китапханасы» МКУ директоры;
Башантавова Н.Н. – «Ногай муниципаллык архиви» МКУ директоры;
Караянов С-М.А. – «Халк яратувшылыгынынъ эм маданият оьрленуьвининъ орталыгы» МКУ директоры;
Кожаева Э.Ю. – «Шоьл тавысы» республикалык ямагат-политикалык газетасы» ДР ГБУ бас редакторы (келисуьвге коьре);
Кусегенов А.А. – «Ногайский район» МР администрациясынынъ финанс боьлиги» МКУ начальниги;
Манкаева А.Б. – «Ногайский район» МР Хатын-кызлар советининъ председатели;
Муталлапова Н.А. – «Айланай» патшалык ногай фольклор-этнографиялык ансамбли» ГБУ фольклор бойынша маслагатшысы;
Суюндиков З.Б. – «сельсовет Коктюбинский» СП МО аькимбасы (келисуьвге коьре);
Саитов Э.С. – «Ногайский район» МР ямагат палатасынынъ председатели;
Сангишиев А.М. – Согыс, ис, Савытлы куьшлер эм ыхтыяр саклавшы органлар ветеранларынынъ район советининъ председатели;
Шандавова Т.Н. – «Ногайский район» МР администрациясынынъ ислерининъ управляющийи;
Эсиргепова М.М. – А.М.Аджиевтинъ карындасы.

Уйгынлав комитетине А.М.Аджиевтинъ мерекесине багысланган шаралар планын аьзирлев борышы тапшырылган.
Белгиленген распоряжениединъ толтырылувы артыннан тергев «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Б.А.Ярлыкаповка беркитилген.