Астрахань каласында Сабантой

Астрахань каласында область бойынша Сабантой байрамы кенъ уйгынланып оьтти. Орталык стадионында регионлар яшавшылары эм конаклары, сонынъ ишинде оьнерли артистлер, спортсменлер эм халк усталары йыйылган эдилер. Область бойынша халк маданиятынынъ илми-методикалык орталыгы ман эм Астрахань областининъ «Дослык» деген татар миллет маданият ямагат организациясы ман уйгынланган бу йылгы байрамы ямагаттынъ 30 йыллык мерекесине багысланган эди.

Сабантойдынъ тарихи аьвелгиде басланган. Бурынгы эм дайым яс болган байрам ердинъ уйкыдан уянувын, ер аьрекетшисининъ исин оьрметлейди, халктынъ берекетлигин эм конакбайлыгын коьрсетеди. 2003-нши йыл Сабантой «Аьдемлердинъ асабалык байлыгынынъ шеберли шыгармаларынынъ» санына кирген. Йыл сайын 2004-нши йылдан баслап, ЮНЕСКО коршалавы бойынша озгарылады. Байрамды Россиядынъ 50 регионларында эм 30 шет эллеринде белгилейдилер.

Орталык стадионында миллет ашханасынынъ аслары, ярмалык выставкасы, миллет подворьелери, ойын майданлары орынласкан эдилер. Халк маданиятынынъ илми-методикалык область бойынша Автоклубынынъ сахнасында «Свободный микрофон» деген майданы да куллык этти. Байрамга йыйылганлар коллективлерининъ эм йырлавшыларынынъ йырлавларын тек тынълап калмай, оьзлери де ортага шыгып бийидилер. Кол усталыгы бойынша уьйининъ оьнершилери байрам катнасувшылары уьшин саз балшыктан алатлар ясав санияты эм саз балшыктан, агаштан этилген алатларында кол басув бойынша мастер классларын озгардылар. Халк усталарынынъ ярмалык выставкасында ойыншыкларды, кувыршакларды, ярасыклавларды, уьйшиликте кулланув алатларды, агаштан, саз балшыктан эм сондай баска затларды коьрмеге болаяк эди.

Сабантойдынъ концерт программасын Татарстан Республикасыннан келген яратувшылык коллективлери де ярасыкладылар.

Соьйтип Астрахань каласында область бойынша Сабантой байрамы йогары коьнъилде оьтти.