Атадынъ увылы аьдет пен

Авыл ери. Бизим тамырымызга яшав булагын эндирген, бесигимизде шайкаган, бизди танъ ярыгы ман тургызып, куллыкка бавлаган, тербиялаган, оьстирген еримиз. Тувганнан алып еген берекет ырызгымыз, яшавымыз эм энъ ызгы ятар коьримиз – баьриси де авыл ери. Бурын да солай болган эм аьли де солай. Халкымыздынъ хыйлысы буьгуьн де оьзининъ сав оьмирин авыл еринде оьткереди.

Куьнбатар авылы районымызда тукымлы малшылардынъ, эгиншилердинъ, кийгиз аьзирлевшилердинъ, домбырашылардынъ эм йырлавшылардынъ авылы деп белгили. Авыл яшавшысы Елманбет Камашов – алдынгы малшылар несилиннен. Онынъ атасы Байрамеш Камашов (яткан ери ярык болсын) оьз оьмирин алдынгысы «Куьнбатар» совхозында оьткерген. Баслап механизатор болып ислеген. Сонъында ол малшылык тармагына коьшип, коьп йыллар ана койлар отарында бас койшы болып куллык эткен. Ол йылларда койшылык куллыгына аьдем авыл-элин калдырып, уьй-аьели мен кететаган эди. Байрамештинъ янында хатыны Насипхан да арбичка болып куллык этти. Олардынъ балалары да мунда оьстилер, яслай малшыдынъ кыйынлы исине коьндилер.
Елманбет Байрамеш улы 1988-нши йылдан алып совхоз малын баккан. Сонъ, 2005-нши йылда, оьз алдына эгинши-фермер хозяйствосын туьзеди эм оны кызы Гульмирадынъ аты ман «Гульмира» деп атайды. Буьгуьнлерде ол оьзининъ мал отарында койлар эм бир кесек тувар мал оьстиреди.
Мал саклаган сонъ ога пишен-ем аьзирлев керегеди. Фермердинъ байырлыгында 107 гектар ери бар. Сонда ол бирйыллык оьленлер, карабийдай эм конакай оьстиреди. Соларды заманы ман шалып йыйнайды.
Елманбет йыл сайын район орталыгында оьткерилетаган авыл хозяйстволык ярмалыкларда катнасады. Сонда ол оьзинде асылланатаган кой эм тувар этлерин халкка сатады. Авыл еринде оьткерилетаган саваплык ислеринде де белсенли ортакшылык этеди.
«Атадынъ увылы аьдет пен» дегенге усап, Елманбет бурынъгы аьдетке алал болып яслай атасына ярдамшы болып келген. Эндигиси тап соьйтип кедеси Руслан ога ярдамласады.
М.Ханов.
Суьвретте: Е.Камашов.