Аталар соьзиннен куьш алган

Оьткен киши юма куьн Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Ногай районынынъ Эркин-Шахар авыл маданият уьйинде айтылган ногай язувшысы, КЧР Халк язувшысы, Россия Федерациясынынъ эм Казахстаннынъ ат казанган маданият куллыкшысы, Н.Островский атындагы Савлайсоюзлык адабиат, У.Алиев атындагы халклар ара конкурсларынынъ лауреаты, КЧР Президентининъ баргысынынъ иеси Иса Суюн улы Капаевтинъ 70 йыллыгына багысланган адабиат-анъ шарасы болып озды.

Бу эстеликли шатлыкта Карашай-Шеркеш Республикасынынъ, Дагестаннынъ Ногай районларынынъ, Ставрополь крайынынъ Нефтекум районынынъ делегациялары, адабиат, илми, маданият аьрекетшилери, окытувшылар, И.Капаевтинъ яратувшылыгына муьсиревли аьдемлер катнастылар.

Ал деп язувшыды сыйлы ясы ман КЧР етекшилери атыннан Ногай районынынъ аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши Мурат Хапшитов кутлады.

Иса Суюн улына ийги йоравларын республикадынъ баспа эм информация министри Хызыр Хубиев, КЧР Халк Йыйынынынъ депутаты Муратхан Михайлович айттылар. Шарада йыйылганлар алдында КЧР аькимбасы Рашид Темрезовтынъ кутлав телеграммасы да окылды.

И.Капаевтинъ оьнер асабалыгы акында филология илмилер докторы, республикалык гуманитарлык тергев институтынынъ КЧР халклар адабиатынынъ боьлик етекшиси Насипхан Суюнова оьзининъ илми тергевлерине таянып язган соьзин ерине келисли кепте айтты.

– Иса Капаевтинъ аты аьлиги ногай маданиятында тоьр орынды алган. Ол 50 йылга ювык заман бу тармакта арувсыз-талувсыз ислеп келеятыр. Оьнер исинде окув ман, уьйренуьв мен табылмайтаган затлар да бар. Аьдемде кан ман келген зат – ол зегенлик. Ол онынъ тукымыннан, асылыннан, атасыннан, бизим белгили язувшымыз Суюн Имамали улы Капаевтен уьлесилген савга. Экиншилей, ата-бабаларымыз оьсиет этип калдырган ногайдынъ бурынгы соьз казнасы. Иса Капаев сол соьзден куьш алды, буьгуьнги яшавымызда соны йылтыратып янъыдан соьйлетти. Сонынъ уьшин биз оьрметли язувшымызга ра- зымыз, – деди Н.Суюнова.

Шарада КЧР Халк язувшысы Белал Апаев Россия Язувшылар союзынынъ председатели Николай Ивановтынъ Иса Капаевке йиберген кутлав телеграммасын окыды. ДР «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ председатели Руслан Насыров, «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ редакциясы атыннан белгили ногай шаир, язувшы Магомет Кожаев Иса Капаевти йылы соьзлери мен алгыслап, кутлавларын айттылар.

Язувшыды белгили ногай адабиат аьрекетшилери Валерий Казаков, Фарида Сидахметова, Асан Найманов, айтувлы ногай композиторы Яхья Кудайбердиев эм коьп баска йолдаслар кутладылар.

Шатлыктынъ ызында Иса Капаев сонынъ катнасувшыларына разылык соьзин айтты.

Бизим хабаршы.