Аталыгымыздынъ коршалавшысы

Аьр бир аьскер сырасында болган эр аьдемге сонда оьткен кесек заман яшав мектеби болады. Сонда сынавларды оьтуьви мен, туьнегуьнги окувшылар, Элин сакламага аьзир болган шынты эрлер болып кайтадылар. Менимше, оьз Аталыгын коршалавдан баска эш бир ис те оьрметли болмас.

Аьр язлыкта эм куьзде коьплеген ясларымыз элимиздинъ туьрли муьйислериннен Аталыгы алдында эр борышын толтырмага йолланадылар. Аталыгымыздынъ межелерин коршаламага бизим ердесимиз, Ногай районынынъ Кумлы авылынынъ яшавшысы Асан Сапарали увылы Коккозовка да (суьвретте) бакты буйырды. Караша айынынъ 6-ншы куьнинде аьскер сырасына куьзги шакырувы ман Россия Федерациясынынъ Савытлы куьшлерининъ сырасына йолланды. Асан Ногай районынынъ Кумлы авылыннан Сапарали эм Фатима Коккозовлардынъ куллыксуьер аьелинде тувып-оьскен. Ол каьмбил, ашык, аьр заманда да касындагыларга ярдам этпеге аьзир болувы, окувда шалыскырлыгы, мектеб яшавынынъ белсенли катнасувшысы болувы ман тенъ йолдаслары арасында сый эм абырай казанып келген. Спорттынъ тайский бокс кебин суьйген яс район бойынша спорт ярысларында коьп кере енъуьвши де болып келген. Асаннынъ окувдагы етимислери, спортка суьйими коьплеген Сый грамоталары, Разылык хатлары ман белгиленгенлер.
Асанды, бала шактан медицина куллыкшысы болаякпан деген мырады 9-ншы класстан сонъ, Ессентуки каласындагы медициналык колледжине аькелди. Колледжде окув йылларында да ол оьзининъ шалыскырлыгы, билимге ымтылыслыгы ман баскаланып келген. Бу йылдынъ яз айында Асан окувын уьстинликли тамамлап, медицина куллыкшысынынъ кесписин байырлады. Билимин оьстируьв уьшин йогары окув ошагына туьспеге мыратланган яска военкоматтан повестка бердилер. Асан бириншилерден барып медкомиссияды оьтти. Аьскер сырасында болув – ол аьр бир гражданиннинъ ваьлий борышы экенин анълайтаган яс оьз Элининъ коршалавшысы болаякпан деген ойды юреги мен хош алды.
Буьгуьнлерде Асан Коккозов Нижегородский областиндеги Саров каласында, Росгвардия боьлигинде, аьскершилик борышын толтырып баслады. Асаннынъ атасы Сапарали эм анасы Фатима юреклери телезип увылыннан йылы хабар саклайдылар эм туьнегуьнге дейим де бала этип коьрген Асаннынъ буьгуьнлерде аьскерши болганы ман оьктемсимей де болмайдылар. Онынъ аьскерши кийиминде туьсип йиберген суьвретлерине куьезленип карайдылар. Олар Асаннынъ эм онынъ касындагы йолдасларынынъ оьз эр борышын тийисли эм аьдиллик пен толтыраягына бек сенедилер.
Биз де аьскер сырасына янъыларда йолланган баьри ясларымызга, сонынъ ишинде Асанга да, службасын етимисли оьтип, уьйлерине, тувган ерине аман-эсен тез кайтканын йораймыз!
Элимиздинъ сондай коршалавшылары турып, онынъ межелери дайым коркынышсыз болаягына уьмитти йоймаймыз!
Г.Нурдинова