Аталыгымыздынъ саклавшыларын тербиялайык

Бизим элимиз оьз увыллары ман данъклы, олардынъ баьтирлиги – коьз алдымызда, эр кисилер, Аталыкка кыйынлык туьскен заманларда, баьримизди де коршалаганлар. Оьктемсиймиз йигитлеримиз бен, олар тынышлыкты яклап, янларын бергенлер каты согысувларда.
Аьлиги заманларда аьелде, билимлендируьв учреждениелеринде яс несилди патриотизм, тувган ерине суьйим сезимлер негизинде тербиялав керекли. Биз балаларга эс калдырмага керекпиз, Уллы Енъуьвди аькелген совет аьдемлердинъ баьтирлигин коьрсетпеге тийислимиз. Окувшыларда патриотизм сезимин тербиялап, биз анъ-нызам касиетлерин де тербиялаймыз.
Россия Президенти Владимир Путин оьзининъ бир соьйлевинде айткан: «Биз оьз келеектегимизди берк негизинде курмага керекпиз. Сол негиз – патриотизм». Патриотизм темасы тек ясларга тувыл, ясуьйкен аьдемлерге де маьнели болады. Инсан, неше ясында болса да, Аталыкты коршаламага аьзир болув керек. Болса да, патриотизм тербиялавы аьр заманда да мектеблердинъ бас борышы болган, неге десе балалык эм яслык энъ де киели сезим – Аталыкка суьйимди юреклерге эндиретаган онъайлы шак болады.
Район мектеблеринде патриотизм сезимлерин тербиялавга каратылган шаралар озгарылады – йигитлик дерислери, класс саьатлери, зарницалар, туьрли темаларга конкурслар. Буьгуьнлерде СВО катнасувшылары ман мектеблерде йолыгыслар озгарылады, окувшылар оьз коьзлери мен йигерли инсанларды коьредилер, соьйлейдилер. Олардынъ сырасында бизим мектеблердинъ выпускниклери де бар.
Мен ясларга оьз соьзимди, насихатымды айтпага суьемен. Кыйынлыклардан коркпанъыз, ойланманъыз, Эл алдында эр борышынъызды толтырмага барынъыз. Сизинъ артынъызда – сизге, сизинъ йигитлигинъизге сенетаган савлай Россия.
А.Агаспарова,
Ногай районынынъ Билимлендируьв боьлигининъ етекшиси.