Аталыгына алаллыгын коьрсетти

Буьгуьнлерде согыс спецоперация юрген еринде коьплеген ердеслеримиз Аталыгы алдында оьз борышын етимисли толтырып келедилер. Олар Россиядынъ келеектегисин йигитлерше коршалайдылар. Элимиздинъ уьстинде кавыфлы коркыныш яйылганда, олардынъ биреви де парахат таппай, коршалавга турдылар. Олардынъ арасында йигерлик, баьтирлик коьрсетип савгаларга тийисли этилгенлер де бар. Согыс спецоперациясы юрген ерде аьскершилик борышын толтырувда янын курман эткенлердинъ саны да аз тувыл.

Каты согыс оьзгерислери юрген Украина еринде аьскерлик борышын толтырувда бизим ердесимиз, Кизляр районынынъ Новокрестьяновское авылынынъ яшавшысы Баю Кененов та йигитлерше ян берди.
Баю Викторович Кененов Кизляр районынынъ кишкей болмаган Новокрестьяновское авылында тувып-оьскен. Ол Виктор (Батырхан) эм Гульнарадынъ коьп балалы куллыксуьер аьелинде тербияланган. Баю аьелинде уьйкен бала эди. Оннан сонъ эки инилери эм карындасы Камила оьсип келгенлер. Яс Новокрестьяновское авыл орта мектебининъ выпускниги болады. Мектебте окувдан сонъ, Россиядынъ Савытлы куьшлерининъ сырасына службага шакыртылган. Баю Саратов каласында ракета аьскеринде службасын етимисли оьткен. 2011-нши йыл аьел курган. Сол яс аьелинде эки кызлары Марзиет, Айсет эм ялгыз увылы Амбет тувганлар. Коьп заман кетпей, яс аьел алыс сырт бетине, Сургут районынынъ Федоровский авылына коьшеди. Ногай яс ОАО «РЖД» ПЧ- 32 йол устасы ис аьрекетшиси болып куллык этти. Ол исинде оьзин яваплы куллыкшы этип коьрсетип келди. Баю Викторович кенъ эм ашык юрекли аьдем болган. Оьз тувганларын, ювыкларын, дайым да биринши орында болган оьз аьелин бек суьйген. Дослыкты баалап билген алал дос та болган. Дайым да йигерлиги, оьткирлиги мен белгиленип келген. 35 ясындагы Баю Кененов оьз согыс йолдаслары ман согыс спецоперациясы юрген ерде энъ авыр согыс борышларын толтырып келген. Луганск областиндеги Артемовск каласын неонацистлериннен босатувда каты урыслардынъ бирисинде ердесимиз йигитлерше катнасып янын курман этти. Коьрсеткен йигитлиги уьшин Баю Кененов «За отвагу» деген медалине оьлгеннен сонъ тийисли этилди. Онынъ окув йылларын озгарган тувган мектебинде согыс спецоперациясында ян берген аьскершидинъ сыйына эстелик митинги уйгынланып оьтти.
Ол зат онынъ аьели, дослары эм бирге кызмет эткен согыс йолдаслары эм бизим савлайымыз уьшин де толтыргысыз йойым болады. Биз дайым да аьр кайсымыздынъ да тынышлы яшавымыз уьшин согыскан, нацизмди енъуьв уьшин оьзининъ яс яшавын аямаган ердесимиздинъ эткен йигитлиги акында эсимизде саклаякпыз.
Баю Кененов ердеслерининъ эсинде оьз аьскершилик эм гражданлык борышын толтырган йигит аьдем деп дайымга сакланар.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: Баю Кененов