Аталыгына алал аьдем болып сакланар

Ногай ямагаты эм Янъы Уренгой каласындагы «Ногай Эл» муниципаллык Ногай Миллет-Культуралык автономиясы Кара- шай-Шеркеш Республикасынынъ Ногай районынынъ Уллы Аталык согысынынъ ызгы ветераны яшавынынъ 93-нши йылында дуныядан кешуьви бойынша юрек дертин билдиреди.

Якуб Абдулович Карасов 1927-нши йылдынъ навруз айынынъ 3-нши куьнинде Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Икон-Халк авылында тувган. Ол яслайын ата-анасыз калады. 1940-ншы йыл анасы таяды, 1943- нши йыл фронтта атасы ян береди. Якубты, мектебте окытувшы болып аьрекет эткен акасы оьзине аькетеди. Коьп кетпей, онынъ акасын да аьскер сырасына шакыртадылар. Якуб ялгыз калады, 1941-нши йылдан 1943-нши йылга дейим колхозда аьрекет этеди. 1943-нши йыл оны Кызыл Аьскер сырасына шакыртадылар. Ол Румынияды, Болгарияды, Венгрияды, Югославияды, Австрияды, Чехословакияды фашистлерден босатувда ортакшылык эткен. Суворов Волновахский атындагы полкынынъ Кызыл Байрак ордени мен эки кере савгаланган, 2-нши Гвардейский корпус сырасында Германияда согыскан. «Т-34» танкынынъ командири де болган. Каты согысларда ол эки кере яраланады. Коьрсеткен баьтирлиги уьшин, ногай ясты Уллы Аталык согысынынъ экинши дережели ордени мен, Будапештти босатув уьшин, Венады, Прагады алув, Германияды енъуьв уьшин медальлери мен савгалаганлар. Якуб Карасовка элин душпаннан босатувда эткен косымы уьшин Йогары Бас етекшилевиннен эм И.Сталиннинъ колыннан Разылык хатлары да тапшырылган. Согыс 1945-нши йыл тамамланса да, ногай яска Венгрияда, оннан сонъ Румынияда алты йыл кызмет этпеге туьседи. 1950- нши йыл ол омыравындагы яркыраган савгалар ман тувган авылына кайтады.
Коьпти оьткен сыйлы ветераны уьйде коьп олтырмай, Икон-Халк авыл совхозында баслап комбайнер, Эркин-Шахар секер заводында шофер, водстроймелиорация автоотрядында етекши болып аьрекетин толтырып келди. Тек 1990-ншы йылларда ол тыншаювга кетеди. Ветераннынъ элине эткен кыйыны, йигитлиги, яшав йолы яс несиллерге дайым коьрим болып келди.
Немец-фашистлериннен тувган элин тийисли коршалап болган ногай халкынынъ йигит увылы арамыздан кеткени бизди мунъайтады. Оьзининъ яшавын элининъ оьрленуьвине эм коршалавына багыслап келген уьйкен аьриптен аьдем болады. Тувган элине, ерине уьйкен суьйими ога йигитликке куьш берген, соны биз буьгуьнлерде оьзимиздинъ балаларымызга эм уныкларымызга коьширмеге шалысып келермиз.
Биз Карашай-Шеркеш Респуб- ликасынынъ Ветеранлар советине, Ногай районынынъ Ветеранлар Муниципаллык советине, онынъ карадаш-тувганларына, ювык досларына, Якуб Абдулович Карасовтынъ аьелине оьз кайгырувымызды билдиремиз.
Якуб Абдуловичтинъ аты, бизим юреклеримизде оьз аталыгына алал эм коркынышсыз аьдем болып, дайымга сакланар.