Аталыкка куллык этуьв – сыйлы эм маьнели

Шынты эр кисилер аьр дайым оьз Аталыгын, ерин эм аьелин саклаганлар эм коршалаганлар. Мектеб, аьел, йогары окув ошаклары билимге, илмилерге уьйретедилер, болса да, тек аьскер сырасында куллык этуьв ясларды йигерликке, эрликке, оьз эткен ислерине яваплылык тутувга, йолдаслары ман катысувга уьйретеди. Россия Федерациясынынъ Конституциясында аьскерлик борышы акында статья бар. Сонда Аталыкты коршалав Россия Федерациясынынъ гражданининъ борышы эм парызы болады деп язылады. Бизди бала заманнан алып патриотизм, тувган еримизге, Аталыкка суьйим сезимлери негизинде тербиялаганлар. Мен оьзимди наьсипли несилдинъ ваькили деп санайман, неге десе бизде Уллы Аталык согысынынъ ветеранлары ман коьриспеге эм соьйлемеге амал бар эди. Биз олардынъ касында яшадык, меним эсимде, ветеранларымыз мектебке келип, бизге согыс акында хабарлайтаган эдилер. Биз олар ман оьктемсийтаган эдик, оларга усамага шалысатаган эдик.
Меним тенълерим афган согысын оьттилер, ят ерде олар бизим элимиздинъ япсарларын йигитлерше коршалаганлар. Оькинишке, баьриси де кайтпадылар, олар бизим юреклеримизде дайымларга баьтирлер болып калаяклар. Буьгуьнлерде аьскер сырасына яслар бир йылга барадылар. Меним тенълерим эки йылга кететаган эдилер. Биз оларды савлай авыл ман йолга салатаган эдик, яслар кетеектен алдын авыл ясуьйкенлерин айланып шыгатаган эдилер. Сол да бир ийги аьдетлердинъ бириси эди, авыл ясуьйкенлери оларга аманласув насихатларын айтканлар. Кайтканда да, аьскершилерди савлай эл мен бирге хош алатаган эдик. Ясуьйкенлеримиздинъ айткан насихатын яслар оьз юреклеринде саклайтаган эдилер. Яс несилди патриотизм негизинде тербиялав керекли. Олар берк эм йигерли болмага керек, неге десе савлай дуныя кыйынлы заманларда аьскершилерге таянады. Тезден аьскер сырасына язлык-яй шакырув басланады. Махачкала каласында йыйылув пунктында келеектеги аьскершилерди алувга аьзирлик коьриледи, республикалык военкоматлар быйыл 5 мынъга ювык дагестанлылардынъ язлык-яй шакырувга келуьвин куьтедилер.
Ясларымыздынъ аьр бириси Россия аьскершиси деген атын йогары дережеде тутсын, оларга ийги коьрим аталарымыздынъ, аьлиги заманда согыс спецоперациясында катнасып турган йигитлеримиздинъ баьтирлиги болсын.
Г.Бекмуратова
Суьвретте: аьскер сырасында катнаскан яслар.