Аталыкты коршалав – киели борыш

Савлай Россия бойынша, сонынъ ишинде Тарумов районында да бу йылдынъ казан айынынъ 1-нши куьниннен алып аьскер сырасына шакыртувдынъ куьзги кезеги басланды. Тарумов эм Ногай районлары бойынша военкоматынынъ военный комиссары Александр Мельниковтынъ белгилеви мен аьскер сырасына шакыртув кампаниясы карагыс айынынъ 31-нши куьнине дейим оьтеек. Быйыл аьскерге шакыртувдынъ куьзги кезеги бойынша аьскершилик службасына 70 йигитлер йиберилееклер.

Бириншилей, йогары эм орта кеспилик билимлери болган, яслары уьйкен болган гражданлары эм 11-нши класс билими мен, военкоматтынъ боьлиги мен йиберилип, ДОСААФ Кизляр кала автошколасында коьлик айдавга аьзирленип эм С, Д, Е категориялары бойынша коьлик айдав шайытламаларынынъ иелери шакыртыладылар. Аьскер сырасына шакыртылган гражданларынынъ йогары эм орта кеспилик билими болганларга аьскершилик службасын контракт бойынша оьтпеге амал болаяк. Аьскершилик сырасына шакыртылмай да биринши контрактты баспага болады.
Аьскер сырасына шакыртувдынъ куьзги кезеги янъы йорыкларынынъ аьрекет этип баслаган заманында оьтеди. Соьйтип, 2019-ншы йылдынъ кырк кийик айынынъ 1-нши куьниннен алып «Аьскершилик борышы эм аьскершилик куллыгы акында» деген законына киритилген туьрленислер аьрекет этип басладылар. Соны ман келисте, Россия срочниклерине заманы еткенше, эгер службады оьтетаган шагында, мысалы, экинши баласы тувган болса, запаска кетпеге амал тувады. Сол ыхтыяр ман, туьрленислер аьрекет этип баслаганнан алдын аьскер сырасына шакыртылганлар да пайдаланмага боладылар.
Янъы киритилуьвлер, айырым айтканда, аьскершилик службасында ян бергенлердинъ увылларына яде агалы-инилерге, очно окыйтаган студентлерине, баска болып, илми дережеси болганларга яйылады. Толы списогы «Аьскершилик борышы эм аьскершилик куллыгы акында» деген законынынъ 22-нши эм 23-нши статьяларынынъ 2-нши пунктларында берилген.
Тарумов районынынъ аькимбасы, аьскерге шакыртув комиссиядынъ председатели А.Зиминнинъ белгилеви мен, ызгы заманда аьскер сырасына барувы ман макул болмайтаганлардынъ саны азайган. «Дагестаннынъ яслары аьскер сырасы, тек аьдемнинъ касиет кепленуьвине тувыл, ама тийисли кеспилердинъ келеектегиси болатаганын анълап, службады оьтуьвде оьзлерин тийислисинше коьрсетип келедилер», – дейди А.Зимин.