Аталыкты саклавшы сондай болмага керек

Элимиздинъ Савытлы куьшлер сырасында куллык этуьв борышы бизге йигит аталарымыздан калып келеяткан асыл аьдетлеримиздинъ бириси болады. Совет йылларында олар Аталыгына шапкан явларды енъгенлер, соьйтип келеяткан несиллерге баьри заттан да артык этип Тувган Элимизди коршаламага оьсиет эткенлер. Сол оьсиетти олардынъ увыллары Совет Аьскер сырасында ийги куллык этуьви мен акладылар. Эндигиси буьгуьнлерде енъуьвши аталардынъ уныклары ман немерелери де сол оьсиетти ерге туьсирмейдилер.
Яс ердесимиз Азизбек Аблезов Нариман авылдынъ А.Асанов атындагы орта мектебин окып кутарган. Оннан сонъ, ол Россия Президентиндеги РАНХиГИС Ставрополь филиалынынъ юрист факультетине окувга туьседи. Сонда окыятып, ол оьз эрки мен 2022-нши йылдынъ декабрь айында Россия Аьскер сырасына куллык этпеге кетеди.
Аьлиги заманда Азизбек Москвада Россия гвардиясынынъ аьскер боьликлерининъ бирисинде оьзининъ эр борышын мактавлы кепте толтырады. Сога яркын шайыт – янъыларда яс авылдасымыздынъ тувган ерине, онынъ уьйиндеги ата-анасына ол куллык этип турган аьскер боьликтинъ командириннен келген Разылык хаты. Сонда булай деп язылган:
«Сыйлы Мурат-Али Копалаевич эм Фарида Язманбетовна!
Сизинъ увылынъыз Азизбек Аблезов Москвада орынласкан аьскер боьлигинде патруль сырасында куллык этеди. Бу аьскер боьлиги ямагат йорыкты эм ямагат кавыфсызлыкты саклав уьшин беркитилген. Сизинъ увылынъыз – аьскер боьлигининъ баьри аьскершилери уьшин ис-согыс борышларды эм аьр куьнлик аьрекетининъ тапшырмаларын толтырувда эрликтинъ эм баьтирликтинъ уьлгиси.
Сизге сондай Аталыкты коршалавшы йигитти тийисли кепте тербиялаганынъыз уьшин уьйкен разылыгымызды билдиремиз.
К.Годизов,
5229-ншы аьскер боьлигининъ командири, полковник.»
Аьр кайсы аьдемге де аьвлети акында сондай йылы хаттынъ келуьви уьйкен суьйиниш, айырым куьез. Ол тек Аблезовлардынъ аьелине де тувыл, олардынъ орамына, авылына, бизим халкымызга йогары куьез эм оьктемлик. Буьгуьнлерде армияга кетип бараяткан ясларымыз Азизбектей аьскершилерге тенълеспеге, олардан коьрим алмага шалыссынлар.
М.Юнусов.