Аталыкты сакламага аьзир болайык

Россия аьскершилери кайзаманда да йигитлик пен баскаланганлар. Бизим ата-бабалар тувган еримизди сакламага биринши болып турганлар. Биз де олардынъ сондай баьтирлигин мутпага керек тувылмыз. Уллы Аталык согысы заманда енъуьвди аькелгенлердинъ, афган согысында Аталыктынъ япсарларын коршалаганлардынъ, кыйынлы ерлерде бизим бойсынмаслыгымыз уьшин куьрескенлердинъ алдында биз басымызды иемиз. Меним атам Ислам Нургишиев Узбекистан еринде Каттакурган каласында ракеталы аьскерлер боьлигинде куллык эткен. Ол мага коьп хабарлайтаган эди сол йыллар акында, кеде балаларды Аталыкка суьйим, патриотизм сезимлери негизинде тербиялав керек деп айтатаган эди. Белки, сол заманда мен аьскер кесписин сайламага токтаскан боларман. Оьзим сол кеспиди сайласам да, мен буьгуьнлерде сизге де аьскерши болынъыз деп айтпайман. Мен сизди тийисли кепте оьз эр борышынъызды толтырмага шакыраман.
Аьскерлер боьлигинде оьз йорыклары бар, солар – йигерликтинъ, намыслыктынъ йорыклары. Шынты эр касиетлери армияда кепленеди, энъ де маьнелиси – дослык сезими. Соны мен согыс спецоперациясында болган заманда анъладым. Аьскершилик исининъ бас борышы – Россия Федерациясынынъ ерлерин коршалавга аьскершилерди аьзирлев. Оьз соьзи мен айтканда, согысувлар заманда яшавшыларды эм ерлерди коршалав уьшин патшалыкка армия керек. Эгер кайбир аьдем аьскер сырасында оьз парызларына яваплылык пан караса, кыйынлы аьллерде ога тыныш болар. Аьскер- ши коьп затларды билуьв керек – савыт-садакты кулланып, ералма тазалап, боьлмелерди йыйнап, йолдаслар ман тил тавып. Аьскерши йигерли болмага керек. Биз армияга яс кеделер болып келемиз, ама бир йылдан сонъ коьп затларга баскаша караймыз. СВО сырасында катнасканда, мен армияда уьйренген затларды коьп кере кулландым. Кашан да, кыйынлы болады режим бойынша турмага эм ятпага, кросслар ювырмага, савыт-садакты кулланып уьйренмеге, ама келеекте сол зат баьрисине де керегеди.
Согыслар болмасын, ювыкларымыз таза аспан астында яшасынлар, тек биз аьр заманда да Аталыгымызды коршаламага аьзир болмага керекпиз, сонынъ уьшин ясларымыз армияда куллык этпеге тийисли.
И.Нургишиев,
СВО катнасувшысы.