Аталык шакырса, эр кисилер атланар

Бизде, ногай халкында, айтадылар: «Уяда не коьрсе, ушканда соны этер». Соьйтип, Терекли-Мектебте яшайтаган Аджимуллаевлердинъ аьелинде балалар атасынынъ йолын алдылар. Алибий Куваевич иш ислер органларынынъ тармагында 40 йылга ювык ислеген. Сол йыллардынъ ишинде ол оьз исин бажарымлы этип, сый-абырай казанган. Онынъ кайратлы иси аьвлетлерине де ийги коьрим болды. Алибий эм Роза Аджимуллаевлер аьелинде эки бала тербияладылар. Розалия эм Алимбек буьгуьнлерде, атасындай болып, Аталыгына куллык этедилер. Розалия Санкт-Петербургта РФ МВД университетин битирген, сол калада полиция полковниги болып ислейди. Алимбек сол калада РФ иш ислер аьскерлер институтын кутарган.

Полицияда ислемеге кыйынлы эм кавыфлы, соны Алимбек бала заманыннан алып анълайды. Атасынынъ куллыгы ман байланыста Аджимуллаевлер бир ерден баска ерге коьшип турдылар. Сога коьре Алимбек Кумлы авылында тувды, балалыгы Куьнбатар авылында оьтти, мектебке биринши класска Карагаста барды эм 11-нши классты Терекли-Мектеб авылында битти. А-Х.Джанибеков атындагы мектебти кутарып, Алимбек Санкт-Петербург каласына окымага кетти. Окувын битирген сонъ, ясты Иркутск областине Ангарск каласына ислемеге йибердилер. Сонъында туьрли ерлерде ислемеге туьсти – Астрахань каласында Росгвардиядынъ куллыкшысы, Ногай районынынъ иш ислер боьлигининъ участковый-уполномоченныйы эм 2018-нши йылдан алып Владикавказ каласында Росгвардиясында куллык этуьв. Алимбек Аджимуллаевти эркли, бажарымлы, намыслы куллыкшы деп биледилер. Мага коьре, эр кисиге шынты аьскерши болув уьшин сол касиетлер бек керекли.
Украина еринде специальли согыс операциясы басланганнан алып Алимбек Аджимуллаев оьз Аталыгын сакламага кеткен. Янъыларда ол тувган уьйине отпускка келип кетти, аьлиги заманда куллык этетаган ерине йолланган. Эгер элимиз шакырса, ол аьли СВО сыраларына кетеек ниети бар.
Мен Алимбектинъ атасына сорав бермей болмадым: «Сиз, МВД офицеры, увылынъыз специальли согыс операциясына катнаспага кетеди деп эситкенде, не зат ойладынъыз, кайдай сезимлер тувдырды сол зат сизинъ юрегинъизде?».
– Меним увылым – офицер. Аталык шакырды эм увыллар атландылар. Кашан да, аьлейим экевимиз кыйландык, он ай узагында Алимбек Украина еринде болды. Керек болса, аьли де барар. Ол – аьскерши, эл саклавшы, коршалавшы. Аьлиги кыйынлы заманларда сонда куллык этип турган ясларга куьллелер тиймесин деп йорайман, енъуьвди сагынаман. Ата-аналарга шыдамлык, ден савлык, балалар аман-эсен уьйге кайтып келсинлер, – дейди Алибий Куваевич.
Биз де сол соьзлерге макул. Ясларымызга сенемиз, аьр бирисин тувган еринде куьтемиз.
Г.Бекмуратова.
Суьвретте: А.Аджимуллаев.