Атама

Коьзден яслар тоьгилип,
Атам эске туьседи.
Ак сакаллы карт юзи
Туьслериме энеди.

Кушагыма кушаклап,
Туьслеримде болмайман.
Ак сакаллы карт юзин
Коьрип карап тоймайман.

Сукланып мен карайман,
Аталары барларга.
Атасы ман баласы
Хабар курып турганга.

Оьзим бала заманда,
Атам турды янымда.
Коьп ерлерге кыдыртты
Атты егип арбада.

Неше кере коьп суьйген,
Бавырына бек кысып,
Ажал етип, ол кетти
Ялгыз мени калдырып.

Балалыктан тез оьтип,
Ата болдым мен оьзим.
Сав юрегим бийлеген,
Атама калды суьйим.

М.Карагулов,
Терекли-Мектеб авылы.