Атлылар ювырган ерим

Карагас авыл орта мектебинде шаир, журналист, Россия Язувшылар эм Журналистлер союзларынынъ агзасы, Дагестан Республикасынынъ ат казанган маданият куллыкшысы Магомет-Али Хановтынъ 60 йыллык мерекесине багысланган шара озды. Шарады юритуьвшилер уьйкен класслар окувшылары Алан Каракаев эм Камилла Заретова язувшыдынъ яратувшылык эм яшав йолы акында хабарладылар. Мектеб окувшылары шаирдинъ туьрли йылларда язылган ятлавларын окыдылар, онынъ соьзлерине язылган йырларын эситтирдилер. Солай ок мерекешиге кутлав соьзи мен шаир, ногай тил эм адабиат дерисининъ окытувшысы Салимет Майлыбаева, завуч-уйгынлавшы Марина Кидирниязова, ана тил окытувшылары Нурсият Зарманбетова эм Нурия Аджигайтарова айттылар. Салимет Ахмат кызы Магомели Ханов пан Карачаевск каласында окыган йылларын эсине алды.

Айырым соьз мага да, мерекешидинъ ис эм калем йолдасы деп, бердилер. Коьплеген йыллар бирге ислеп келеятырмыз Магомет-Али мен, онынъ яратувшылык эм ис йолы ман ювык таныс болганга, тек йылы соьзлеримди айттым. Керек ерде бир-биримизге маслагатшы да, кардаш-тувган да, ис йолдас та боламыз. Сол бир коллективте ислеген инсанларга бек маьнели болады. Шарада 10-ншы класстынъ окувшысы Амина Ильясова меним «Анадынъ кайгысы» деген балладамды окыды, ол «Ата-бабалардынъ тили» деген конкурста катнаскан.
Магомет-Али Хановтынъ ятлавларын орыс тилине коьширген, окувшылар шаирдинъ орысша ятлавларын да окыдылар. Карагас авылында озгарылган шараларды белгили биюв ансамбли «Лашынлар» ярасыклайды. Аьли де олар ансамбль етекшиси Дагестан Республикасынынъ ат казанган маданият куллыкшысы Алимет Аблезова аьзирлеген «Билезик» деген биювди коьрсеттилер. Магомет-Али Хановтынъ «Келши мага» деген ятлавына Салимет Майлыбаева анъ салган, сол йырды ДР ат казанган артисткасы Зульфия Аджигеримова йырлады. Кутлав соьзлерин мерекешиге А.Аблезова эм З.Аджигеримова айттылар.
Шарадынъ тамамында М-А.Ханов уйгынлавшыларга разылыгын билдирди, хабарынынъ уьзигин окыды. Балаларга да, шаирге де йолыгыс бек ярады.
Г.Бекмуратова
Суьвретте: йолыгыстан коьринис.