Аты дайымга халкынынъ эсинде

Уьстимиздеги йылдынъ канътар айынынъ 23-нши куьнинде Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Хабезский районынынъ Кызыл-Юрт авылынынъ орта мектебининъ ногай тилиннен кабинетине ногай адабиатынынъ негизин салувшылардынъ бириси Хасан Шахимович Булатуковтынъ кызы Карашай-Шеркеш Республикасынынъ халк язувшысы, Карашай-Шеркеш Республикасынынъ ат казанган маданият куллыкшысы, окытувшылык исининъ ветераны, ногай прозаиги, адабиатшысы, белгили ямагат аьрекетшиси, ногай халк маданиятынынъ, адабиатынынъ, оьсип келеятырган яс аркадынъ оьрленуьвине салдарлы косымын эткен Елена Хасановна Булатуковадынъ аты берилуьви шатлыклы аьлде берилди. Айтып озайык, мине коьп йыллардан бери Кызыл-Юрт авыл орта мектеби Хасан Шахимович Булатуковтынъ атын тийисли юритип келеди.

Шарадынъ сыйлы конаклары Россия Язувшылар союзынынъ агзасы, филология илмилерининъ кандидаты Ш.Курмангулова, Елена Булатуковадынъ кызы Эркен-Шахар авылындагы аграрлык-технологиялык колледжининъ окытувшысы, Россиядынъ ортак билимлендируьвининъ сыйлы куллыкшысы И.Баймурзова, Е.Булатуковадынъ кызы КЧР орта билимлендируьвининъ сыйлы куллыкшысы, КЧР маданияты министрининъ орынбасары М.Баисова, «Ногай давысы» газетасынынъ бас редакторы А.Атуова, Язувшылар союзынынъ агзасы Ф.Сидахметова эм сондай баскалар болдылар.
Белгили ногай язувшысы Елена Хасановна Булатукова Карашай-Шеркеш Автоном областининъ Кызыл-Юрт авылында 1937-нши йылдынъ казан айынынъ 10-ншы куьнинде тувган. Ногай адабиатынынъ негизин салувшы Хасан Шахимович Булатуковтынъ кызы болады. Сав яшавын Е.Булатукова оьсип келеятырган несилине багыслады. Окытувшылык билимин алган кыскаяклы яшавынынъ 30 йылын мектеб билимлендируьвининъ тармагына, солай болып, ямагатка куллык этуьвине багыслап келди. Партийный организациядынъ секретари, Эркин-Юрт авыл исполкомы бойынша Кыскаяклылар советининъ председатели куллыкларын етимисли юриткен. Бир неше кере авыл эм район советлерининъ депутаты да болып сайланган. Район эм область партия организацияларынынъ делегаты да болган. Елена Хасановна повестьлер, хабарлар, балалар уьшин эртегилердинъ авторы болады. Онынъ шыгармалары «Ставрополье» альманахында, «Половецкая луна» журналында, ерли баспаларында орын тапканлар. Ол оьзиннен сонъ «Скрестившиеся дороги», «Золотоволосая» деген китаплерин калдырган. Онынъ «Кара йылан» деген балаларга деп язылган эртегиси саьбийлер уьшин ийги шыгарма эсабында каралып баргыга тийисли этилген.
Язувшыдынъ яратувшылыгы баьри ногай мектеблеринде де окыладылар. Онынъ шыгармалары мектеб китаплерине, ногай адабиаты эм тилиннен кулланмаларга да киргенлер.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: шарадан коьринис.