Аты калды халкына

Ногай районымыздынъ Бораншы авылы, оьлшемине коьре, кишкей авыллар санына киреди деп айтар эдим. Мунда аьдемлер бир-бирисин бек аьруьв таныйдылар. Аьр бир тувган бала авылшылардынъ коьз алдыларында оьседи. Алибек Динибек увылы Шамсудинов та, тап сондай болып, баьри Бораншы авыл яшавшылары алдында оьсип, элин коршалавшы йигит те болды. Энди биз онынъ акында озган заманда соьйлеймиз, оьзек те, коьмекейимиз кайгыдан катады, коьзясларымыз токтавсыз агады. Ол биз – ерли яшавшылар уьшин янын берген йигитлердинъ бириси болады. Оьзи кетти оьлимсизликке абытлап, аты калды келеекке эм халкы арасында.

Буьгуьнлерде Алибек Шамсудиновка – Украина еринде озатаган специальли согыс операциясында катнасып, сонда ян берген ердесимиздинъ эстелигине багысланып, «Йигитлик партасы» акциясынынъ ишинде оьзи окыган К.Оразбаев атындагы орта мектебинде шара болып озган.
Алибекти, оны ман бирге специальли согыс операциясында катнаскан йолдаслары, булай касиетли аьдем этип эслерине аладылар: «Ол бизим арамызда бек каьмбил аьдем этип оьзин юритетаган эди, согыс майданда Алибектинъ касиети сондай да куьшли туьрленетаган эди. Ол янындагыларга бек ийги йолдас, кыйынлыкта сени калдырмас, оьзине шапкан явды да эр кисиге, шынты аьскершиге тийисли касиети мен йолыгатаган эди, керек болса, биревге де карамай, карар да алып болатаган эди».
Аьлиги заманларда, биревге де ясыртын тувыл, аьдемлер араларында шынтылайын алал дослыкты, йолдаслыкты казанув енъиллерден тувыл (бир-бирисин бир керексинуьв уьшин мактав, дос тутув акында соьз тувыл). Алибек оьзининъ аьдемшилиги мен, алаллыгы ман тенълери араларында сый- абырай казанган эди. Онынъ дуныядан тайып кетуьви тек кардаш-тувганларына тувыл, оны ман бирге специальли согыс операциясында катнаскан йолдасларына да бек авыр болды. Бирге сол якларга кетип, бирге тувган еримизге кайтув акында соьйлескен бес йигиттинъ мыратлары толмады. Энди Алибек уьшин атылады тек топлар, эр йигитлердинъ ашувы солар аркалы алынадылар…
«Йигитлердинъ бири эди. «Эди» деген соьзди айтсак, коьнъилимиз бузылады, неге десе Тувган Элди коршалавга Алибек бириншилер сырасында Украина еринде озатаган согыс спецоперациясына повестка алып, йолланды.
Ол мектебте окыйтаган йылларында оьзин тек ийги яктан коьрсетип юрди. Бавырмалы, айткан соьзди ерге туьсирмейтаган, тербиялы, куллыксуьер аьдем эди бизим Алибек. Олар Шамсудиновлардынъ аьелинде уьш увыл болып оьскеннен сонъ, ол агасына ярдамшы, инисине тирев эди. Класс етекшиси Фазиль Абдуразакович Алибек акында айтады – ол халкымыздынъ алал увылы эди деп белгилейди.
21-нши ноябрьде авылымызга кайгылы хабар келди. Алибек-йигитимиз Элин коршалавда ян бергени акында. Тувган Эли уьшин оьз яшавын аямады. Ол дуныяда тынышлык болганын, балалардынъ завкланганын суьйген, колыннан келген коьмекти этпеге алдыга ымтылган йигит эди…», – деп айтадылар авыл мектебининъ окытувшылары Алибек акында.
Алибек Динибек пен Авархан Шамсудиновлардынъ аьелинде экинши увыл болып тувып-оьсти. Авылдынъ кайсы аьдемин токтатып сорасанъ да, Алибек акында тек ийги соьзлер айтадылар. Шамсудиновлардынъ каьмбил аьелинде увылларын тек эр кисиге келисли касиетлер аркалы тербияламага шалысканлар. Эл шакырса, коршалавга бармага кереги акында Алибек яслай билип келди, неге десе аьел басы Динибек оьз увылларын йигерликке, йигитликке уьйретип келген.
Алибекти окыткан окытувшылардынъ билдируьвлерине коьре, ол мектебти кутарганнан сонъ, аьскерши болмага ниети бар эди, ама бакты баска йолга салган эди. Элимизге кыйынлык келип, специальли согыс операциясы басланган заманда, ол, артына да карамай, авылдаслары ман куьлемсиреп аьр бирисине карап, толы коьнъил мен аманласып кеткен эди. Соьйтип калды ол авылдаслардынъ эслеринде.
Алибек Динибек увылы Шамсудинов бу куьнлерде Ногай районымыздынъ Бораншы авылыннан специальли согыс операциясында катнаскан ялгыз эр йигит эди. Ол да янын берди Украина еринде. Калды энди онынъ аты. Бораншы авыл яшавшылары Алибекти тек ийгилик пен эскерип, оьмирлерге оьз баьтирининъ атын саклап, несилден-несилге онынъ акында айтып, оьзлерининъ оьсип келетаган ясларын тербиялаяклар. Мутылмаяк ол оьзининъ ата-анасына, агасы ман инисине, ярык эс болып калаяк хатыны Алиядынъ терен сезимлер сезген юрегинде.
Г.Сагиндикова,
РФ Журналистлер союзынынъ агзасы.
Суьвретте: Алибек Шамсудинов.