Аты халк эсинде оьмирли

Оьткен йылдынъ ызында Ногай район орталыгынынъ паркындагы В.И.Лениннинъ эстелиги янында КПРФ Ногай РК аьрекети мен алдынгы СССР элимиздинъ етекшиси, ВКП(б) секретари, Совет Союзынынъ Генералиссимусы Иосиф Виссарионович Сталиннинъ бюсти ашылды.

Район орталыгында И.Сталинге эстелик ашувга «село Терекли-Мектеб» СП МО Депутатлар йыйынынынъ карары ман ыхтыяр берилген. Бу шарада ерли район коммунистлери, КПРФ ягыннан тутувшылар, ямагат ваькиллери катнастылар.
Сога багысланган йыйынды КПРФ Ногай РК бюро агзасы Абрек-Заур Лукманов ашты эм юритти.
– Мен Уллы Аталык согысынынъ ветеранынынъ улыман, – деди ол оьз соьзинде. – Сонынъ уьшин И.Сталиннинъ эстелигин бизим район еринде ашувда катнасувымды оьзим уьшин уьйкен сый деп санайман.
Йыйында КПРФ Ногай РК 1-нши секретари, ДР Халк Йыйынынынъ депутаты Мурзадин Авезов доклады ман шыгып соьйледи.
– Сталиннинъ акында буьгуьнлерде кайтип айтылганына да карамастан, ол элимиздинъ тарихинде сондай да тайдырылмас ярык ыз калдырган етекши, оны эндиги де неше оьмирлер кетсе де, халкымыз эсинде тутаяк эм оьрметлеек. Сталин патшалыгымызды алдышы дуныя эллерининъ бириси этип, онынъ социал-экономикалык, ямагат-политикалык туьзилисин беркитип калдырган. Элбетте, Сталинде де янъылыслар болган, белкиси, каты янъылыслар да болгандыр, ама онынъ йылларында элимиздинъ етискен енъуьвлери онынъ янъылысларыннан да бийик коьтерилгенлер. Биз, ерли район коммунистлер боьлиги, Сталиннинъ тувган куьнине район орталыгында эстелик салувымыз – ол бизим аталарымызга эм аналарымызга, атайларымызга эм тетейлеримизге, олар яшаган эм ислеген Совет Союзы, Совет власти, социализм йыллары деп аталган уллы заманларга уьйкен сый-оьрмет этуьв. Оьмирлерге оларга эстелик болсын! – деп белгиледи М.Авезов.
Муннан сонъ шатлыклы аьлде М.Авезов пан Ногай район Ветеранлар советининъ председатели Акманбет Сангишиев Сталиннинъ бюстин аштылар.
Сталин акында оьз ойлары ман коммунистлер О. Мемеков, Т. Аракчиев, А.Сангишиев, Куьнбатар авыл Ветеранлар советининъ председатели С.Межитов эм баскалар боьлистилер.
КПРФ Ногай РК баславы ман М.Авезов пан Т.Аракчиев бюсттинъ артына 2069-ншы йылдагы несиллерге каратылган шакырув хатты капсула ишине ерлестирип салдылар. Хаттынъ иштелиги мен йыйылганларды М.Авезов окып таныстырды.
Йыйын тамамында М.Авезов И.Сталиннинъ 140 йыллыгына КПРФ ЦК атыннан шыгарылган эстеликли медальди хыйлы район коммунистлерине, солардынъ арасында окувшы, А-З.Лукмановтынъ уныгы А.Лукмановага да тапшырды.
Бизим хабаршы.
Суьвретте: шарадынъ катнасувшылары эстеликтинъ касында.