Афганистан бизим эсимизде эм юрегимизде

Отыз бир йыл озды Афганистан Республикасыннан совет аьскерлери шыгарылганлы. Бизим элимиз уьшин бу оьзгерис он йылга созылган афган согысы таьвесилгенин белгиледи. Тек согыслар атыслар ман бирге токтамайдылар, олар аьдемлердинъ юреклеринде, эслеринде аьли де барадылар. Аьли де барады афган согысы онда катнаскан аьскершилердинъ, увылларын йойган язык аналардынъ, атасыз калган етимлердинъ юреклеринде.

Оьз интернационалист борышын намыслы толтырган аьскершилердинъ сыйына эм олардынъ сырасында ян бергенлердинъ эстелигине багысланып Ногай районынынъ орталыгы Терекли-Мектебте озгарылган митингте организация- лар куллыкшылары, окытувшылар эм окувшылар йыйылдылар. Шарады Согыс, ис, Савытлы куьш- лер эм ыхтыяр саклавшы органлар ветеранларынынъ советининъ председатели Акманбет Сангишиев юритти. Мунда йыйылган афганшыларга каратылган разылык соьзлерин «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов, «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы Зейдулла Аджибайрамов айттылар. Афганшылар атыннан Вахит Койлубаев шыгып соьйледи.

Митинг катнасувшылары аьскерши-интернационалистлердинъ эстелигине гуьл байламлар салдылар. З.Аджибайрамов районымызда яшаган афганшыларга акшалай савкат берилеегин айтты. Митингтен сонъ аьскерши-интернационалистлер сыйлы конаклар эсабында район орталык китапханасында озгарылган «Тири эс» деп аталган бек ийги уйгынланган эрклик дерисине шакырылдылар. Мунда олар Кадрия атындагы мектебининъ 9-ншы класс окувшыларынынъ соравларына явап бердилер, Афганистан ериндеги согысынынъ авыр куьнлери, яшавшыларынынъ бек осал яшавы акында эскеруьвлери мен аьр бириси боьлистилер. Сталинбек Култаев Аминнынъ дворецин алув операциясында катнасканы акында хабарлады.
Акманбет Сангишиев аьскерши-афганшы Зейнадин Мансуровтынъ Шешен ериндеги экинши согысына Россия аьскерлери Карагас авылы уьстиннен бараяткан заманда, колоннадынъ ишинде янаяткан машинады армаганга тайдырып, авыл яшавшыларын эм аьскершилерди уьйкен баьледен аман калдырганын айтты.
Баймагомед Ярлыкапов Афганистан Республикасында болган согыста бизим аьскершилер босына канын тоькпегенин балаларга анълатты.

– Коьп эрисуьвлер болган Афганистан ериндеги согысы уьстинде. Биревлер оны керек болмаган дейдилер. Бизим аьскершилер сол йылларда Афганистан еринде янъы тувып, бас коьтерип келеяткан терроризм мен, ол савлай дуныяды бийлеп алмасын деп, куьрескенлер. Бизим аьскершилер Афганистан Республикасыннан шыгарылган заманда ким билген 1999-ншы йылда террористлер мен биз оьзимиздинъ еримизде – Дагестанда куьресеегимизди. Бу куьн терроризм ер юзиннен суьртилип тайдырылган деп биз айтып болмаймыз. Афганистан Республикасында бизим аьскершилер оьзининъ Эли алдында борышын толтырганлар. Ердеслеримиз сол согыста оьз Элин де, тувган ерин де коршалап болаягын коьрсеткенлер, – деди ол.

Эрклик дерисин юриткен китапхана куллыкшысы Арина Якубова аьскерши-интернационалист акында сезимли этип ятлав да окыды, афган согысынынъ йойымларынынъ саны ман да балаларды таныстырды. Балаларды патриотлык яктан тербиялав эм олардынъ «Афган согысы» темасы бойынша билимлерин оьстируьвде Арина Якубова оьз алдына салган баьри мыратларына етти.

Аьскерши-интернационалистлер оьзлерининъ аталары, Уллы Аталык согысынынъ катнасувшыларыннан коьрим алганлар, аьлиги яс несилге олардынъ йигитлиги коьрим болсын. Тек бир де эндиги аьлиги эм келеек несиллер согысты коьрмесинлер, онынъ ашшылыгын, азабын шекпесинлер.

Н.Кожаева.
Суьвретте: митингтен коьринис.