Ашык йоллар йораймыз

Баладынъ келеектегиси кайдай болаягы кишкей заманнан алып билинеди. Меним эсимде, сол заманда аьли де кишкей бала Рукият-Ханум сахнага шыгып йырлаганы. Буьгуьнлерде Рукият-Ханум Акимова Кадрия атындагы мектебтинъ 11-нши классында окыйды.

Окув йыллардынъ ишинде кызалак тек йогары белгилер алып келеятыр. Рукият-Ханум – окымыслы, билимге ымтылган окувшы. Кишкей заманнан алып тоьгеректеги болатаган оьзгерислер акында билмеге шалысатаган эди ол, окып болмайтаган заманда уьйдегилерге юзлеген «неге?», «не уьшин?», «ким?» деген соравлар берип туратаган болган. Окып баслаганда, Рукият-Ханум билим, китап дуныясына коьмиледи, коьплеген китаплерди, кызыклы эртегилер, ятлавлар окып баслайды. Кызыксынып обществознание, тарих, орыс тили эм адабиат сабакларын окыйды, айырым английс тилин терен уьйренеди. Билими уьшин ол сабак олимпиадаларда, конкурсларда катнасып, дипломлар ман, Сый грамоталар ман савгаланган. Эки йыл Рукият-Ханум Савлайроссиялык олимпиадасынынъ республикалык кезегинде ортакшылык эткен эм енъуьвши болган. 2019-ншы йыл Вера Бальтовна Абдулсаметовадынъ етекшилеви астында билимли кызалак «Келеектегиге абыт» деген республикалык яс излевшилер конкурсынынъ енъуьвшиси болган. Рукият-Ханум тек билими мен тувыл, аьдемшилиги мен де белгили. Оьзине берилген борышларды кызалак яваплылык пан толтырады, эгер биревге коьмек этпеге керегин сезсе, бармага аьзир. Бирге окыйтаган тенъ-дослары арасында сыйы бар деп айтадылар оны таныганлар.
Аьлиги заманда Рукият-Ханум Ортак патшалык сынавларга аьзирлик коьреди. Алдыда мыратлары да бар – юрист яде адвокат болмага ниетленеди. Окувдан бос заманында ол керекли адабиатын окыйды, вебинарлар эм курслар оьтеди.
Рукият-Ханум аьелинде уьйкен бала, энесине, ата-анасына, кишкей аданаслары Сулейманга эм Рашидке ол бек ийги коьмекши. Тенъ-дослары ман катнаспага заман табады. Ол тарих акында китаплер окыйды, М.Булгаковты, Б.Акунинди, А.Ахматовады окымага суьеди.
Тезден Рукият-Ханум мектебти битирип, яшав йолына абытлаяк. Биз ога ашык йоллар йораймыз. Мектебте алган билими, ислеп, баскалар ман катнасып болганы келеекте тек оьз мырадына етпеге тувыл, яшавда ийги аьдем болмага коьмек этер деп сенемиз.
Г.Нурлубаева.
Суьвретте: Р-Х. Акимова.