Ашык кепте оьтер уьшин

Халк санын язув _____________________

Россияда, 2020-ншы йылдынъ казан айынынъ 1-нши куьниннен алып 30-на дейим оьтеек, 12-нши халктынъ санын язувга аьзирлик куллыклар юритиледилер. Аьзирлик коьруьв бойынша курылган «ВПН-2020» медиаофис аьрекетлеп баслады. Онынъ мырады – ВПН (Савлайроссиялык халк санын язув) бойынша озгарылган шаралар ман элимиздинъ гражданларын социаллык байланыслары аркалы эм коьлем билдируьв амаллары ман байланыста таныстырув. ВПН-2020 официаллык сайты уьстимиздеги 2019-ншы йылдынъ ызында аьрекетлеп баслаяк.
Росстат етекшиси Павел Малковтынъ айтувы ман, янъылыклар киргистуьв халк санын язувдынъ янъы кебин озгарар уьшин заманга келисли бек керекли шара болады.