Аьдемлерге эндиги де керекли

Ийнине газеталар, журналлар, хатлар толган дорбасын артып юрген почтальон бизге аьли бала заманымыздан таныс. Почта куллыкшылары уьй-уьйге хатлар, баспа изданиелерин, пенсия акшаларды аькелип уьлестиредилер. Оннан баскалай, почта службалары элимиз бойынша туьрли посылкаларды аладылар эм керек ерлерине элтейдилер, баска яклардан почта аркасы ман айырым аьдемлерге товарларды еткередилер.

Биз заманды, эгер кери кайтарып болсак, почта буйымы алдынгы йылларда аьдемлерге, элимизге пайдалы тармак болганын, тек почтадынъ коьмеги мен керекли аьдемлер мен байланыс тутылганын эслеймиз.
Бизим яшавымызга Интернет пен мобильли телефонлар келген сонъ, почта боьликлерининъ ис аьрекети бираз тоьменледи, ама сога карамастан солар бизим яшавымыздан таймаганлар. Уьйкен элимиздинъ теренинде калган авыл ерлеринде эндиги де почта боьликлери оьз аьрекетин бардырадылар, солардынъ аркасы ман аьдемлер сав элимиз бойынша эм сонынъ тысында да оьз кардаш-тувганлары ман байланыс тутадылар.
Соьйтип буьгуьнлерде бизим республикамызда эм Ногай районымызда да онлаган почта боьликлери эм почта куллыкшылары оьз ислерин иркуьвсиз юритедилер.