Аьдемлердинъ ыхтыярларын яклавда

Суд аьрекетинде аьдемди куьналев мен бирге оны коршалав экеви де бирге айырылмай юретаган ис болады. Сол себептен кайсы заманларда да кыйынлы аьлге туьскенлердинъ ыхтыярларын яклав – адвокат кесписин сайлаганлардынъ бас борышы.
Авылдасымыз Боранали Азимов Нариман авылдынъ орта мектебин окып кутарган сонъ, яслай исши болып куллыкка урынган. Олардынъ несили бала заманыннан мунавы кара куллык, мунавы ак куллык деп айырмаган, колларын авыл ериндеги баьри иске де шыныктырган. Ол 1970-нши йылда «Путь Ленина» совхозында темирши болып куллык этеятып, оьзининъ биринши патшалык савгасы – В.И.Ленин тувганлы 100 йыллыгы ман байланыста «Кайратлы иси уьшин» медалин алган.
Исши болып кыйын салган йылларында Боранали Язманбет увылы Москвадагы Савлайсоюзлык юрист институтын (ВЮЗИ) заочно окып кутарган. Муннан сонъ, ол 1985-1994-нши йылларда «Коьктоьбе» авыл Совет исполкомынынъ председатели, авыл администрация аькимбасы болып, яваплы куллыкты толтырган.
1994-нши йылда оны адвокатлар Дагкомиссиясынынъ Ногай район юрист консультациясынынъ агзасы этип беркиткенлер. Сол йылдан алып буьгуьнге дейим Боранали Азимов мунда адвокат болып ислеп келеди. Сол шаклы заман ишинде ога неше кере де район яшавшыларынынъ ис пен, яшав ман, оьз эркинлиги мен, социаллык пособиелери мен байланыслы ыхтыярларын суд залында коршаламага туьскен. Намыслы ис аьрекети уьшин Боранали Язманбет увылына 2009-ншы йылдынъ апрель айында «Гражданлардынъ ыхтыярларын эм эркинлигин яклавда етимислери уьшин» деген медальдинъ 2-нши дережеси тапшырылган эди.
Быйыл сентябрь айында эсли авылдасымыз коьпйыллык минсиз эм ийги куллыгы уьшин йогарыда белгиленген медальдинъ эндигиси 1-нши дережеси мен де савгаланды.
– Суд залында закон ман акыйкатлык, закон ман ыхтыяр, закон ман аьдемшилик бир-бири мен базласув юритедилер. Олардынъ бирге косылып куллык этуьви сырагысында дурыслык енъеди эм судка тартылган аьдем куьнасине коьре яде тийисли дембиге йолыктырылады (мунда да адвокат болган шаклы онынъ дембисин енъиллетпеге шалысады) яде оьзининъ куьнасизлигин ыспат этеди, – дейди сулыплы юрист.
М.Ханов.
Суьвретте: Боранали Азимов.