Аьдемнинъ савлыгы уьшин куьресте

Янъыларда мен каты авырып, Ногай район больницасынынъ хирургия боьлигине туьскен эдим. Мундагы боьликтинъ етекшиси, сулыплы хирург Алим Дильманбет увылы Зарманбетов меним аьлимди тергеп, тийисли эмлев йорыкларын язды эм мундагы медсестралар Аида Абдулкеримова, Сакинат Муталлапова соларды шыдамлы кепте кешеси-куьндизи толтырдылар.

Хирургия боьлигининъ куллыкшыларынынъ аьдем савлыгы уьшин юриткен белсенли эмлев аьрекети сырагысында меним аьлим коьпке ийгиленди. Мундагы коллектив татым, бизим миллет аьдемшилик аьдетти йогары тутады, аьр бир аьдемнинъ савлыгы уьшин кыйынын аямай куллык этеди.
Боьлик етекшиси Алим Зарманбетовка, медсестраларга эм тазалыкты саклайтаган санитаркалар Кабират Джамаловага, Марипат Нураевага уьйкен разылыгымды билдиремен. Савболынъыз! Сизинъ аьдемлер уьшин эткен кыйынынъыз оьзинъизге уьйкен савап эм яхшылык кебинде кайтсын. Сизди келеяткан Янъы йыл ман кутлайман эм аьр биринъизге эмишликти, ден савлыкты, наьсипти эм илгери оьрленуьвди йорайман!
О.Муталлапова,
Нариман авылы.