Аьдемшилик сапаты йогарыда

Янъы коронавируслы мараздынъ кенъ яйылувы коьплерге зыян аькелди. Ногай районымыздынъ етпистен артык болмаса, кем тувыл процент яшавшылары бу мараздынъ авырлыгын оьз ийинлери мен коьтердилер.

Араларымыздан, сол мараз бас себеби болып, кешкенлер де бар. Сол мараз бизим аьелди де айланып, зарарын тийдирмей кетпеди. Биз аьелимиз бен авырып, Ногай орталык больницасынынъ инфекционлы боьлигинде яттык. Мунда бизге уьйкен эс берип, оьзлерининъ кеспи усталыкларын аямай, бу боьликти етекшилейтаган Эльвира Мурзабек кызы Абубекерова, медсестралар Оьлмес Алыпкачева, Медина Аджигайтканова, киши медперсонал Алимет Суюндикова карадылар. Олар тек оьзлерининъ ис борышларын толтырып калмай, аьдемшилик сапатларын да кулланып, бизге ярдамларын эттилер, кыйынлы аьллерден бизди аман эсен шыгардылар.
Сонынъ уьшин оларга уьйкен савболымызды айтамыз. Бизге эткен кыйынынъыз мынъ кайта артып, аьр биринъизге ийгилик болып кайтсын. Аьеллеринъизде дайым таза ава, наьсип, кардаш-тувганларынъыз аман болсынлар.
Муталимовлардынъ аьели, Червленные Буруны авыл ясуьйкенлери.