Аьдем иси мен ярасык

Тарумов районынынъ Ново-Дмитриевка авыл орта мектеби оьзининъ етимисли, сулыплы окытувшылары ман белгили болып келеди. Сол окытувшылардынъ сырасына Изумруд Отеген кызы Арсланбекова (Дуйсенбиева) да киреди. Ол асылы ман – Ново-Дмитриевка авылыннан.

Окытувшы кесписи мен Изумруд Отегеновнадынъ яшавын байланыстырувы да маьнесиз тувыл эди. Оны сол кеспиди сайлавда биринши окытувшысы Оразган Викторовна Каракаева, орыс тил эм адабиатыннан окытувшысы Кабират Тулегеновна оьзлерининъ шынты уьлгили иси мен, акылбалык насихат соьзлери мен, куллыгына яваплылыгы ман, окувшыларды шынты суьюви мен балалыктынъ эстелигинде ярык ыз калдырып, окытувшылык йолын сайламага коьнъиллендирдилер. Олар окытувшы кыскаяклыга дайым ис аьрекетинде, яшавында коьрим болып келедилер. Окытувшылык кесписине уьйкен суьйим 1996- ншы йыл ногай кызды Дагестаннынъ патшалык педагогикалык университетине аькелди. Экинши курсты тамамлаган сонъ, ол окувын заочно бардырады эм тувган мектебинде ис аьрекетин баслайды.
Яс педагог йыл сайын билимин, усталыгын оьстирмеге шалысты. Окыткан саьбийлери орыс тил эм адабиатын терен билсин деген мырат пан ашык дерислер, туьрли шаралар, ярыслар уйгынламага шалысты. Онынъ окувшылары туьрли олимпиядалардынъ, ярыслардынъ белсенли катнасувшылары болып келдилер. Изумруд Отегеновна доьрт выпускларын яшав йолына салган. Онынъ выпускниклерининъ арасында доьрт окувшылары медальлерге тийисли болганлар, олар туьрли окув ошакларында йогары эм орта билимлерин аладылар, кайбиревлери сайлаган кеспилери бойынша халкына оьз пайдасын тийдирип келедилер.
Буьгуьнлерде Изумруд Отегеновна 11- нши классын да етекшилеп келеди. Ол окувшыларга ногай тил эм адабиатыннан дерисин юритип баслаганы коьп заман болмайды. Аьр бир ногай тилиннен дерисине де уьйкен усталык пан аьзирленмеге, йогары оьлшемде озгармага куьшин салып келеди. Яс окытувшылары ман ол бай сулыбы ман, усталыгынынъ сыхырлыгы ман боьлисип келеди.
Баска болып, ол 2016- ншы йылдан алып, мектеб етекшисининъ административли хозяйстволык ислери бойынша орынбасарынынъ куллыгын да етимисли юритеди. Бос заманында ол туьрли журналистикалык жанрларында макалалар да язбага шалысады.
Талаплы, оьз исине алал окытувшыдынъ, наьсипли анадынъ аьелинде уьш аьвлетлери тувып оьскенлер. Малик, Ганият эм Саният оьз етимислери мен оьз анасын куьезлендирмеге шалысадылар.
Тезден Халклар ара хатын-кызлар байрамы ювыклайды. Сыйлы окытувшыды язлык байрамы ман ак юректен исси кутлаймыз! Суьйген аьрекетинде келеекте де коьплеген уьстинликлер, ийгиликлер сагынамыз!
Г.Рамазанова.
Суьвретте: Изумруд Арсланбекова.