Аьдем иси мен ярасык

Карашай-Шеркеш Республикадынъ Ногай районынынъ Икон-Халк авылыннан Казгерей эм Аида Кумуковлар аьелинде уьш балады оьстиргенлер. Тунъгышы Казбек, ортаншы Альбина эм кенжепайы Эльмира. Ата-ана аьелдеги саьбийлерге шынтысы ман ийги тербияды берген эм яшавдынъ кенъ йолларына шыгарган. Аьелдинъ бийкеси Аида Адыге-Хабль район администрациясынынъ маданият боьлигинде бухгалтер болып ислейди. Авылда уьйкен сый ман пайдаланатаган Кумуковлардынъ берекетли аьелине капылыстан кайгы келди.
Оькинишке, туьнегуьнлерде Альбинадынъ атасы дуныядан кешкен. Казгерей Кумуков халк ишинде сый-абырайы болган халкын суьйген аьдем эди. Аллах еннетли этсин.
Хабарымыз аьелдинъ ортаншылары, юзиктинъ касындай сылув Альбина акында. Авыл мектебининъ 9-ншы классын битирген сонъ, Ставрополь каласынынъ медициналык колледжине окувга туьскен. Оны етимисли кутылган кыз билимин оьстируьв мырат пан Черкесск каласындагы сол йыллардагы КЧГТА-дынъ экономикалык факультетине туьскен.
Окувы ман бирге Альбина Адыге-Хабль районынынъ орталык поликлиникасында физиокабинетте медсестра болып тогыз йылдынъ бойында белсенли куллык эткен. Оннан сонъ Адыге-Хабль авылында сол йылларда аьрекетлеген Еврокоммерц банкында куллык эткен.
Йогары окув ошагын да ийги тамамлап, Россиялык кооперация университетине окувга туьскен. Оны да коьп болмай етимисли битирип, юриспруденция магистрининъ кеспили дипломын алган. 2017-нши йылда Россия ФССП-сынынъ КЧР бойынша Управлениесининъ Адыге-Хабль район боьлигине куллыкка коьшкен.
– Куллыгым бек аьруьв, мага ярайды. Ол ясларына толмаган балаларга алиментлерди тоьлетуьв мен байланыслы. Яшавда кайсы куллыкка да яваплылык пан карамага суьемен. Бизди – аьелдеги балаларды аьдуьвлеп оьстирген ата-анамга разылыкты билдиремен. Дуныядай аьруьв атам арамыздан кетти. Еннетли болсын деп тилеймен, – деп боьлисти Альбина.
Ногай кыз службада куллык этетаганлы тек бес йыл болады. Сол аз заманнынъ ишинде ол шалыскырлыгы ман, кайратлыгы ман коьп йогары етимислерге етискен эм коллективте де сый-оьрметти казанган.
Айтпага, 2019-ншы йылда «Тоьрешилик приставлар – балаларга» Савлайроссиялык конкурсынынъ регионлык кезегининъ енъуьвшиси болган. «Яс болса да – бас» дегенлей, Альбина Кумукова службалык аьрекетинде йогары етимислерди табады. Оны ман да канагатланып калмай, аьр дайым кеспилигин оьстируьв мен каьрлейди. 2020-ншы йылда Россия ФССП-сынынъ Разылык хаты ман савгаланган.
Альбина Казгереевна «Органы принудительного исполнения – детям» Савлайроссиялык конкурсында катнасып, онынъ регионлык кезегинде баргылы биринши орынды алган эм алиментлерди тоьлетуьв бойынша Керуьв Кавказ Федераллык округынынъ энъ ийги тоьрешилик пристав-толтырувшысы болып танылган.
Каныгыслы куллыкта тапкан етимислери уьшин куллыкшы Россия Федерациясынынъ Президентининъ Разылык хаты ман, РФ Государстволык Думасынынъ аьел, кыскаяклы эм балалар соравлары бойынша Комитетининъ Сый грамотасы ман белгиленген.
Ердесимиз тек куллыгын суьйген кеспили аьрекетши болып калмай, яныплы ана да болады. Уьйде бос заманында ногай аслардынъ коьп туьрлилерин усташа асады. Он бир ясындагы кызы Айла сол исте анасынынъ онъ колы болады эм анасына аьр яклы ярдамласады. Казан асув усталыгы ман Альбина кызы ман да боьлиседи.
Биз ишки службадынъ лейтенанты Альбина Кумуковады тоьрешилик приставтынъ кеспилик байрамы ман алгыслаймыз эм кыскаяклыга алдыдагы аьрекетинде тек йогары етимислерди, наьсип-моллыкты, коьп куванышларды сагынамыз.
А.Аждаутов.
Суьвретте: РФ ФССП-сынынъ КЧР бойынша Управлениесининъ Адыге-Хабль район боьлигининъ тоьрешилик пристав-толтырувшысы, ишки службадынъ лейтенанты А. Кумукова.