Аьдем савлыгын эм яшавын саклавда

Тезлик ярдам боьлигининъ куллыкшыларынынъ танъ юреклиги, аьр бир маразлы уьшин яны куьшли авырувы эм эткен коьмеги акында мен алдын да язганман. Тек разы болувдынъ ызы болмайды яде таьвесилмес разылык дегенди мен аьли толысынша анълайман. Соьйтип, мен де Ногай районынынъ тезлик ярдам боьлигининъ куллыкшыларынынъ йогары аьдемшилигин эм ис усталыгын, аьр бир куллыкшы оьз еринде экенин тагы да эм тагы да арымай белгилемеге суьемен.
Меним бу куьнги хабарым тезлик ярдам боьлигининъ врачы Зарина Амирхановна Отегенова акында. Ога врач кесписин сайламага ата-анасы маслагат берген. «Врач кесписин ийгилер сайлайды, конъысынъа ярдам этуьв, боьтен де ден савлыгын саклавда эткен коьмек – йогары ис, ата-анамнынъ соьзлери меним эсимде туратаган эди», – дейди яс врач.
Суьйген кесписин байырлар ниетте, Зарина Амирхановна Дагестан патшалык медицина академиясында окыган. Ординатурады Махачкалада республикалык терапевтлик кардиологиялык боьлигинде оьткен. Ис аьрекетин яс кыз Москвадагы 8-нши номерли поликлиникада баслаган. Элимиздинъ бас каласында яс специалист оьз кеспи усталыгын оьстируьв уьстинде дайым ислеп турган. Озгарылган аьр бир шарада катнаспага шалыскан. Соьйтип, Зарина Отегеновадынъ «врач паллиативной помощи» эм «врач общей практики» сертификатларын алган. Москвада ислеген доьрт йыл ишинде бизим ердесимизге ийги эм яваплы иси уьшин Москва поликлиникасынынъ администрациясыннан бир неше Сый грамота тапшырылган. Сонъ Зарина Амирхановна янъы аьел курып, Ногай районына келеди. Мунда ол бас деп поликлиникада терапевт, сонъ куьндизги мезгил аьдемлер эмленетаган терапевтлик боьлигинде врач, аьли болса тезлик ярдам врачы болып куллык этеди.
Куьндизги эмленуьв боьлигинде мен эки медсестра Зульфират Муталлапова эм Надия Нургишиева ман бирге иследим. Зульфират Муталлапова документация бойынша куллык этетаган эди, Надия Нургишиева эмленгенлерге ийне урып, дарманлар беретаган эди. Онда куллык кайнайтаган эди десем, оьтирик болмас. Бир ай ишинде 100-120 аьдемди биз карайтаган эдик, куьнде 10 аьдемге дейим боьликке туьседи. Ис коллектив бек татым, аьр биреви оьз исине мукаят эди. Тезлик ярдамында да мен сондай ийги соьзлер ис коллективим акында айтпага боламан. Бизде баьриси 5 врач эм 5 фельдшер, 4 коьлик айдавшы аьрекетлейди. Мен куьндизги мезгил авырып келгенлерди карайман, хирургиялык коьмек керек болса хирургты, неврологиялык ярдам уьшин неврологты шакыраман. Керекли болса больницага яткараман яде эмленуьв бойынша маслагатлар язып беремен. Авырып бизди шакырган аьдемге барып, тийисли коьмекти эткеннен сонъ да, тел согып аьлин сорап турамыз. Ярдам алганлар да оьз разылыгын бизге билдирип кайтадылар», – деп куллыгы акында хабарлайды Зарина Отегенова.
«Элимиздинъ бас каласында эм Ногай районда больницада куллык этуьвдинъ кайдай баскалыгы бар?» – деген соравымды мен бермей болмадым. Сога да мунавдай явап алдым: «Москвадан мунда ислевдинъ мен баскалыгын сезбеймен. Сондагындай медициналык оборудование, больница меканынынъ иши де сондагындай этип ярастырылган, дарманлардынъ да кытлыгын сезбеймиз. Больницадынъ бас врачы Фаризат Межитова аьр дайым да бизден: «Не зат етпейди, не зат аьли де куллыкта керекли сизге?» деп сорап турады. Оны савлай куьшин Ногай район орталык больницасынынъ исин ийгилендируьвге йибереди деп айтпага болады. Сондай етекшилик астында, татым эм яваплы куллыкшылар ман бирге ислемеге де тыныш эм суьйинишли. Олар ман бирге кыйынынъды баалап эм ийги белги берип билген эмленуьвшилерге де биз шалысып коьмегимизди этемиз», – дейди яс врач.
Хатын-кызлар байрамы алдында биз Зарина Отегеновады эм оны ман бирге аьдемлерге коьмекке асыккан тезлик ярдам боьлигининъ кыскаяклыларын байрам ман кутлаймыз. Ден савлык эм уьстинликлер йораймыз.
Н.Кожаева.
Суьвретте: З.Отегенова.