Аьдилликти талаплап

Бизим ана тилимиз бай, кайдай соьзлер бар ногайда, эситкенде, ойлайсынъ, ата-бабаларымыз ойламай бир зат та айтпаган. «Атадан коьрген – ок атар, анадан коьрген – тон пишер» деген соьзлердинъ акыйкатлыгы аян, болса да Зейнаб Баймагомед кызы Башантавовага келиседи деп мен оларды айтып болмайман. Кыз болып тувса да, ол анасыннан коьрип, тон пишпейди, ол атасыннан коьрип, ок атады. Олай дегеним, Зейнаб – полиция капитаны, ол Россия МВД Ногай районы бойынша иш ислер боьлигинде байыр сырасы бойынша куьбининъ тамада инспекторы болып куллык этеди.

– Меним бу кеспиди сайлавым анъсыздан болып калмады, мени кишкей заманнан алып атам ман тетем аьдилликке уьйреткенлер, сога коьре болар, мен аьдиллик коршалавшы, саклавшы кесписин сайладым, – деп хабарлайды Зейнаб.

Зейнаб Ярлыкапова (кыз тукымы) Терекли-Мектеб авылында тувган, биринши класска кызалак уьйкен атайы Амин Кази улы тувган авылына барды, тетеси Фатима Янмурза кызы ерли мектебте ислейтаган эди, атайы совхозды етешилейтаган эди сол йылларда. Атасынынъ келпети Зейнабтынъ алдында турады, онынъ яшавынынъ энъ де бийик тоьрешиси болады. Оьзи йок болса да, атайым булай этер эди деп, карар алмага туьскенде, ойланады Зейнаб.

Сонъында Зейнаб А-Х.Джанибеков атындагы мектебте окыйды. Оьткир, окымыслы кызалак мектебти уьстинликли битирип, Махачкала каласында Россия праволык Академиясына туьседи. Суьйикли кесписин байырлап, Зейнаб Башантавова Махачкала каласында иш ислер управлениесинде, сонъында Кизляр каласында район боьлигинде байыр сырасы бойынша куьбининъ инспекторы болып куллык этеди.

Сонъында тувган ерине кайтып, ерли иш ислер боьлигинде ислейди. Кыскаяклыга полицияда ислев тыныш тувыл, ама Зейнаб баскалай ойлайды, эгер сен оьз исинъди суьетаган болсанъ, бир ерде де кыйынлы болмайды.

– Дав йылларында хатын-кызлар эр кисилер мен бирге танклар айдаганлар, самолет пан ушканлар, явга карсы турганлар, тек куллыктынъ сулыбын алмага керек, – дейди Зейнаб. Онынъ эр кисиге келисли касиетлери де бар: коьп ойланмай керекли карар алып болув, катылык, аьдиллик.

Кадрлар ман ислев боьлигине Зейнаб Башантавовага куллыкшылар коьплеген соравлар ман келедилер, ол аьр бирисине оьз коьмегин этпеге шалысады, олар уьшин кыйланады. Болса да куллык этпеге суьймейтаганларга онынъ каравы баска, йорыкты бузганларга акырмага да болады.

Башантавовлардынъ аьелинде балалардан «Ананъыз кайда?» деген соравга аьдетиндеги «Куллыкта» деген явап аласынъ. Аьелине де оьз суьйимин саьвле этип шашады Зейнаб, бос заманын оларга багыслайды. Аьр бир полиция куллыкшысына ян йолдасы – кайдай ийги тирев, эри Султан Зейнабка, аьвлетлерине сондай тирев болады. Кишкей Карим де оьктемсип, «меним анам – полицейский» деп айтады. Аьелинде сондай анъламлык болган аьдемге ислемеге де тыныш.

Атасын коьрип, ок атады Зейнаб, атасы Баймагомед Амин улы Ярлыкапов ога – коьрим, атасынынъ маслагаты, анасынынъ йылы куьлемсиреви хатын-полицейскийге яшавынынъ маьнеси болып, яшав эм ис йолында аьдиллик пен ислемеге эм яшамага демевлик этеди.

Зейнаб Башантавова ман бирге баьри полиция куллыкшыларын кеспи байрам ман кутлап, баьри ийгиликлерди сагынамыз.

Г.Абдулакимова.

Суьвретте: З.Башантавова.