Аьдилликти эм ыхтыярды коршалайдылар

Россия Федерациясынынъ Прокуратура куллыкшысынынъ кеспи куьни аьр йыл сайын (1996-ншы йылдан алып) йылдынъ басланувы ман, январь айынынъ 12-нши куьнинде белгиленеди. Прокуратура куллыкшысынынъ кеспи куьни сол куьн белгиленуьви де босына тувыл, эски эсап бойынша, 1722-нши йылда бу куьн Петр Великийдинъ Указына коьре, биринши кере Генерал-прокурорынынъ ис орыны белгиленген экен. Бу ис орынды белгилей келип, Петр I ер юзиннен яманлыкты, ашувды, ыршувет алувды эм беруьвди тайдырмага ниети болган.

Соннан басланады Россияда прокуратурадынъ оьрленуьв йолы. Соьйтип, йылдан-йылга прокуратура куллыкшыларынынъ да, оьзи прокурордынъ да ис борышлары оьсип бардылар. Буьгуьнлерде сол тармакта аз болмаган сан аьдемлер ис аьрекетин уьстинликли бардырадылар. Алдын кайдай болган болса, бу куьнлерде де олардынъ ис аьрекети сондай йигерликти, аьдилликти талаплап келеди.
Аьр кайсы заманларда да, кайда гражданлар оьзлерининъ маьселелери мен келмеге эм шешилуьв йолларын излемеге болатаган ер – прокуратура ялгыз патшалык орган. Эм, дайым да прокуратурадынъ бас борышы – ыхтыяр коршалав.
Кеспи куьн. Аьр кайсы тармактыкы болса да, сол куьн биз ис борышымызга коьре, газетамыздынъ бетлеринде олардынъ куллыкшыларынынъ уьстинликлери, етимислери акында язамыз.
Прокуратура куллыкшысынынъ кеспи байрамын белгилеек заманда да, тап сондай борышты толтырмага ниетимиз болып, Ногай районымызда прокуратурады етекшилеп турган Аскербий Дильманбетовка ийги ислейтаган, оьзине тапшырылган борышты намыслы толтыратаган куллыкшыды белгилемеге тилегимизди салдык. Ол бизге коьп ойланмай, Ногай районынынъ прокуратурасынынъ бас специалисти Зарифа Суюндик кызы Темировады белгиледи.
Зарифа оьзине тапшырылган ис орынында 2007-нши йылдынъ март айыннан алып ислейди. Ол бу ис орында ислермен деп эртеректен ойланмаган да болар, ама бакты аьдемлерди йогарыдан буйырткан ерге элтейди. Зарифа Кадрия атындагы орта мектебин йогары белгилерге окып битиргеннен сонъ, ана йолын кувып, педагогикалык окув ошагын сайлап, ДГУ-дынъ тарих факультетининъ востоковедение боьлигине окымага туьседи.
– Окув йылларым кызыклы эди, сонынъ ишинде Турция элинде практикамызды да оьтпеге туьсти. Ама бу окув ошагын окып битирген болсам да, оьзимди окувдан сонъ, окытувшы этип коьрип болмадым. Сонъ бактым мени прокуратурага аькелди. Мунда да мен суьйип ис аьрекетти басладым деп айтып болмайман. Ислей келе, сулып та, ис аьрекетиме суьйим де келди. Мунда ислей келип, мен Саратов каласындагы ыхтыяр академиясын да окып битирдим. Соьйтип заманлар озадылар, аьли мен оьзим уьшин ис сулыбын да алганман, тапшырылган ис борышларымды намыслы толтырмага да шалысаман, – дейди Зарифа Суюндик кызы Темирова.
Россия Федерациясынынъ прокуратурасы оьзининъ аьрекетин Россия Федерациясынынъ Конституциясына негизленип бардырады. Сол тармакта куллык этетаган куллыкшылар бу куьн оьз етекшилериннен кутлавлар, савгалар аладылар, ама баьрисиннен де баалы ис орынынъда казанган сый-оьрметинъ болады.
Зарифадынъ ис йолдаслары арасындагы сыйы ога айлак баа савга болады.Кайсы ис орында да аьрекет уьстинликли болады, эгер сени аявлаган аьелинъ уьйде саклап туратаган болса, бу ерде де Зарифа Суюндик кызынынъ наьсиби енъген. Оны дайым колтыклап турган аьел басы Ислам Кайтарбий увылы Суюнбаев эм увыздай таьтли кызлары ман, диреги болган увылы дем бередилер.
Кеспи байрамы келгенде, биз Ногай районымыздынъ прокуратура куллыкшыларын Аскербий Дильманбетов пан басларында, ак юректен кутлап, дайым исинъиз оьр юргенди, аьдилликти эм ыхтыярды коршалап турганды йораймыз.
Г.Сагиндикова,
РФ Журналистлер союзынынъ агзасы.
Суьвретте: З.Темирова.