Аьзирлик белсен юритиледи

Терекли-Мектеб авылында Ногай районынынъ 90 йыллыгына багысланган шаралар оьткерилуьвине аьзирлик коьрилеятырганын баьримиз де коьремиз. Сол аьзирлик коьруьв ислери мен авыл басшысы оьз куллыкшысы ман Баьтирлер Аллеясына келип турганын коьрип, янаспай болмадык. Куллыклар кайтип юритилип турганы акында соравды биз «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы Зейдулла Курман улы Аджибайрамовка берип, оны ман хабарластык.
– Тезден савлай халкымыз бан районымыздынъ 90 йыллык мерекесин байрамшылаймыз. Терекли-Мектеб авылына элимиздинъ туьрли муьйислеринде яшайтаган ердеслеримиз келееклер. Сондай уллы байрамымызды коьтеринъки коьнъил мен карсы алмага ниетленемиз. Шаралардынъ коьбиси ТереклиМектебтинъ стадионында оьтеек. Стадионга баратаган йоллар каралаятыр, орталык оьленнен тазаланаятыр.
«Ногайский район» МР администрациясы ман биргелесте авылда коьп куллыклар юритилеятыр. Биз озып бараяткан йылдынъ
ишинде коьплеген орамларда ярастырув ислер юриттик, баьриси 11 орам каралды, аьли де куллыклар битпеген, шунъкырларды ябаятырлар, Аджигельдиев атындагы, Отечественной войны атындагы орамларды туьзетуьвди планга киргисткенмиз. Эдиге орамда
автокоьликлер туратаган ерине де асфальт куймага деп район администрациясынынъ аькимбасы планга салган, республика Оькимети сол куллыкларга акша шыгарармыз деп айткан, – деп айтады авыл аькимбасы.

З.Аджибайрамовтынъ айтувына коьре, Баьтирлер Аллеясында да ярастырув ислер юритилеек, эстеликлер, олтыргышлар боялаяклар, аллея оьленнен тазаланаяк. Аджигельдиев атындагы орам ман тезден балалар мектебке бараяклар, бу йол ман автокоьлик юреди, орам тар, орамда балаларга юрмеге коркынышлы болаяк деген сорав коьтерилгенде, авыл аькимбасы оьз явабын берди.
– Аджигельдиев атындагы орамда да керекли куллыклар этилинеек, эгер орамда административли бузувлар коьрилетаган
курылыслар бар болса, керекли амаллар алынар. Эгер сол курылыслар закон бойынша салынган болса, оларга бир соьз де йок. Бу ерде биз аьдемлердинъ яшавтурмыс аьллери акында да ойламага керекпиз, эгер закон бойынша олардынъ ыхтыярлары бар болса, аьдемлер оьз хайырына да ислемеге боладылар. Бу соравдынъ бир ягы. Баскалай, биз баслап халктынъ, боьтен де балалардынъ, кавыфсызлыгы акында каьр шекпеге керекпиз, – деди ол.
Терекли-Мектеб авыл аькимбасы савлай халкымызга байрамды ийги этип карсы алайык деп шакырув этти.
– Бу байрам савлай ногай халкымыздыкы, авыл орталыгында ислейтаган туькеншилер, предпринимательлер, туькенлеринъиздинъ тоьгереклерин йыйнамага тилек этемен сизге. Меним кокыстан тура да халкыма айтаяк соьзим бар эди. Аьлиги заманда
бизден кокысты йыйнав, шыгарув, йок этуьв ыхтыярларын алганлар, сол зат пан «Дагэкосети» организациясы каьр шегеди аьли. Авылда МУП «Терекли» ислейди, оны Аскер Зейнадин улы Межитов етекшилейди, ол «Дагэкосети» ман соьйлесуьвге кол басып, ислейди аьлиги заманда. Биз оьзимиздинъ куьшимиз бен сол кокысты таслаймыз, сога коьре, авыл яшавшыларына тилек саламан, кокыска налог тоьленъиз, бир аьдемге 25 маьнет акша шыгады. Район аькимбасы ман да бу соравды аьли де ойласармыз, тек сол бир
тилегимди айтпага суьемен авыл яшавшыларына, – деп тамамлады хабарды Зейдулла Курман улы. Баскалай авыл аькимбасы
район яшавшыларына байрамды суьйиниш пен, коьтеринъки коьнъил мен алайык деп шакырув этти. Ол районымыздынъ 90 йыллык мерекеси ярасык болып оьтсин деген йорав этти.
Г.Бекмуратова.
Суьвретте: район мерекесине аьзирлик коьруьв мезгили.