Аьзирлик коьруьв

2023-нши йылдынъ апрель айында Россия бойынша ясларды аьскерлик службасын оьтуьвге язлык шакырув аьрекети басланады. Куьн аьлинде туратаган соравлар сол бардырылаяк ис пен, онынъ болжаллары ман, службады оьтпеге кереклерге талаплавлар ман эм туьрли себеплерге коьре аьскер борышыннан босатылув яде болжалын авыстырув ман байланыслы.
Россия законодательствосы ман келисте язлык шакта ясларды аьскер сырасына шакырув иси йыл сайын 1-нши апрельден алып 15-нши апрельге дейим озгарылады. Служба болжалы – 12 ай. Службады оьтуьвге 18-27 ясына толган яслар шакыртылады. Аьдеттегинше, олар медкомиссияды оьтпеге кереклер эм онынъ сырагысы негизинде яс аьдем службады оьтуьвге яравлы яде яравсыз экенлиги аянланады. Службадан тоьменде белгиленген яс аьдемлер босатылмага боладылар: очно окыйтаган йогары окув ошакларынынъ студентлери, тийисли аккредитациясы бар компанияларда куллык этетаган айтишниклер, аьел курып, яй шагында тувган ясы етпеген эки яде экиден артык балалары бар аталар, балаларын ялгыз асырап оьстиретаган аталар, эсейген ата-аналарынынъ опекунлары эм сондай баскалар.
Белгилев керек, призывниклер Украина еринде оьтетаган согыс спецоперациясына ортакшыламага йиберилмееклер.