Аьллер ийгиленгенше, сакланув амаллар тутылсын

ДР Аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши Сергей Меликов «Дагестан Республикасынынъ еринде янъы коронавируслы юкпалы маразынынъ яйылувын токтатув бойынша косымша амаллар акында» деген буйырыкка кол баскан.

Буйырык бойынша гражданлар санитарлык-эпидемиологиялык аьллер ийгиленгенше, байыр коршалав алатларын (маскалар, респираторлар) ямагат транспортына эм таксиге минген мезгилде кулланмага тийислилер, солай ок аптекалар, савда юритилетаган эм яшавшылардынъ буйымлары толтырылатаган баска организацияларга, власть органларынынъ эм ерли самоуправление органларынынъ меканларына, патшалык эм муниципаллык учреждениелерге киргенде, автовокзалларга, темир-йол вокзалларга, аэропортларга, павильонларга, межигитлерге эм баска ямагат ерлерге барганда да маскалар киймеге керекпиз.
Санитарлык эпидемиологиялык аьллер ийгиленгенше, 65 ясыннан озган гражданларга, солай ок дайымлык авырувлары болган гражданларга коьп аьдемлер болган ерлерге бармай, уьйинде олтырмага маслагат этиледи.