Аьллер ийгиленеди деп айтпага боламыз

Аьлиги заманда Ногай районында коронавируслы инфекциясы ман байланыслы аьллер ийгиленип басланды, сонынъ себеби деп коьплеген аьдемлер авырганлар, оларда иммунитет бар деп айтпага боламыз. Болса да, заман ман аьдемлер кайтадан коронавирус пан авырмага да боладылар.

Дагестан Республикасынынъ савлык саклав министерствосы айтувы ман, бизим районда 6042 аьдем вакцинация оьтпеге керек (яшавшылардынъ 60 проценти). Вакцинацияды биринши болып озган 100 аьдем оьзлерин ийги этип сезедилер, увыт айдынъ 27-нши куьниннен алып вакцинадынъ экинши кеби кулланылаяк.
Биз баьримиз де коьремиз, вакцинацияга карсы коьп буршавлар бар, эсинъизге алынъыз, кайтип кызылша, гриппол, БЦЖ эм полио- миелит маразларга вакцинага да карсы шыкканлар да коьп эди, ама сога карамастан, биз бу маразларга вакцинация оьткердик. Сол зат коьп эпидемияларынынъ алдын шалмага амал берди.
Медициналык куллыкшылары яшавшыларга сапатлы медициналык ярдам этедилер. Буьгуьнлерде, вакцина яман маразга карсы болып турганда, сиз баьринъиз де ойланмага керексиз – не зат кавыфлы – вакцина ма яде коронавируслы инфекция ма? Кайсысын оьтпеге кыйынлы? Парахат эм тынышлы яшав болар деп ким бизди сендирмеге болады? Сиз анъламага керексиз – тек вакцинады оьтуьв авырувдан сакланмага амал береди.
Коронавируслы инфекция ман авырганлар танълагысы куьн калай болаягын билип болмайдылар, аьдем сол мараздан яде онынъ калдыкларыннан оьлмеге болады. Эгер вакцинация кавыфлы болса, бизим куллыкшылар– РЦИБ инфекционистлери, респуб- ликамыздынъ бас пульмонологы К.Масуев, бизим ис йолдасларымыз оны оьтер эдилер ме?
Патшалык бизим ясуьйкенлерди саклайды – мараз куьшли заманда 65 ястан йогары инсанлар уьйде олтыратаган эдилер. Эндиги заманда вакцина бар, эм мен оларды вакцинацияды оьтпеге шакыраман, боьтен де гипертония, секерли диабет, бавыр –тамак тармагынынъ маразлары ман авырыйтаганларды.
Эгер вакцинацияды районда уьстинликли озгарсак, ислемеге де, яшамага да тыныш болар, коьлем шараларды озгармага амал табылар, тыйдажлык амаллар да тез болып таяр. Баьринъизге де ден савлык йорайман! Оьзинъизди, кардаш-тувганларынъызды сакланъыз!
Ф.Межитова,
Ногай ЦРБ бас врачы.