Аьллер катылыкты талаплайды

Янъыларда «Ногайский район» МР администрациясында коронавируслы зарарлы мараздынъ кенъ яйылувына карсы турган оперативли штабтынъ йыйыны болып озды. Сонда эртеректен белгиленген, оперативли штабтынъ сыраларына кирген, агзалар баьри де ортакшылык эттилер.

Бу куьнги йыйынды «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков аша келип, Дагестан Республикасында, соны ман бирге Ногай районымызда да зарарлы мараз бойынша аьллер ийгилерден тувыл экенин айтып озды. Оннан сонъ соьзди алган Ногай ЦРБ етекшисининъ куллыгын юритуьвши Зафира Куруптурсунова буьгуьнлерде медицина куллыкшылары ман этилинетаган аьрекет акында айтты эм, аьли уьшин, авырувлылар саны, аз болса да, тоьменленетаганын да билдирди, ама, оькинишке, аьли мараз авырланып баратаганын да айтты. Онынъ билдируьвлерине коьре, 2020-ншы йылдынъ коькек айынынъ басыннан алып карагыс айынынъ баслапкы куьнлерине дейим Ногай районымыз бойынша 1115 авырувлылар саны коьрсетиледи, сол саннан 500-ден артык аьдем коронавируслы маразы ман зарарланган, 596 аьдем внебольничная пневмония ман авырыганлар. Буьгуьн-лерде орталык больницада инфекционлы боьликте 30 авырувлыларды эмлевге алып боладылар, аьли уьшин стационарда 23 авырувлы аьдемлер бар, солардынъ сегизи коронавируслы авырув ман зарарланганлары аянланган, калганлары пневмония болганлар. Йогарыда белгиленген саннан баска болып, Ногай орталык больницасында тагы да 25 резервли орын бар.
«Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов та йыйылганларга уьстимиздеги йылдынъ коькек айынынъ баслапкы куьнлеринде байыр предпринимательлердинъ кайтип ис аьрекетлерин уйгынлайтаганларын тергер уьшин ис куьби туьзилгени акында айтты эм сол ис куьп буьгуьнлерге дейим, оьзлерининъ тергевлери бо- йынша, тийисли йорыклар тутылмаганы уьшин 23 акт салып, Кизляр каласындагы ТО Роспотребнадзорга бергенин билдирди.
Ногай районы бойынша Россия МВД боьлигининъ етекшисининъ куллыгын юритуьвши И.Янполов, полиция куллыкшылары зарарлы мараздынъ яйылувынынъ алдын шалар уьшин кайдай куллыклар этетаганларын айтты. Олар куьн сайын тийисли санитар-эпидемиологиялык йорыклар тутылмайтаган 1320 ер аянлаганлар, аьр бириси бойынша административли протоколлар туьзилгенлер.
«Ногайский район» МР администрациясынынъ Билимлендируьв боьлигининъ етекшисининъ орынбасары Медина Гапарова буьгуьнлерде бир мектебтен де бир класс та дистанционлы окув кебине кетпеген, окувшылардынъ эм окытувшылардынъ 87 проценти грипп авырувына карсы прививкаларды алганлары акында айтты.
– Калаларда коьбиси окув ошакларында окувды дистанционлы кепке коьшируьвден себепли, студентлер уьйлерине кайтканлар. Сол студентлердинъ ишинде коронавируслы мараз кенъ яйылатаган калалар да бар болганнан себепли, Ногай районы бойынша ыхтыяр саклавшы органлардынъ куллыкшыларына исти белсенлетпеге керек болады. Солай ок, кырдан келген аьдемлер 14 куьн узагында медицина куллыкшылары ман тергелип турмага кереклер. Дин куллыкшылары да юма намазларды озгарувды токтатпага эм оьли болган ерлерде аьдемлер аз болмага керегин анълатув ислерди юритпеге кереклер, – деди Мухтарбий Аджеков.
Йогарыда келтирилген борышлардан баска болып, Янъы йыллык шараларды озгарувды да коймага маслагат берилди, тек балалар бавларында шаралар ата-аналарсыз озгарылмага болатаганын ол билдирди.
Аьр бир сорав бо- йынша тийисли карарлар алындылар.