Аьперим сага, «Терк Ногай»!

Шешен Республикасынынъ Шелковской районынынъ Каршыга деген ногай авылынынъ орта мектебининъ волейбол командасы республикадынъ волейбол ойыны бойынша ярысында уьстинликли катнаскан.

Янъыларда Грозный каласындагы Волейбол меканында Шешен Республикасынынъ яслар арасында волейбол ойыны бойынша турнири болып оьткен эди. Бу спорт сынасувында Каршыга авыл орта мектебининъ «Терк Ногай» деп аталган окувшылар командасы да ортакшылык эткен. Яс спортсменлер кайратлы куьрестинъ басыннан ызына дейим белсенлик коьрсетип, сырагысында баьри куьндеслерин кери калдырып, финалга шыкканлар. Финалда олар 1-нши орынды алып Шешен Республикасынынъ чемпионы атагын казанганлар.
Яс волейболшыларды сондай йогары спорт етимиси мен кутлаймыз эм оларга алдыда тагы да бийик уьстинликлерди йораймыз.
М.Юнусов.
Суьвретте: Каршыга авыл орта мектебининъ «Терк Ногай» волейбол командасы.