Аьрекетине коьре – уьйкен оьрмет

Буьгуьнлерде коьплеген ногай ясларымыз элимиздинъ туьрли ерлеринде суьйген ислери бойынша сый-абырай казанып келедилер. Меним буьгуьнги хабарым да – сондай етимисли ясларымыздынъ бириси акында. Рауза Даировна Аджиева (Янибекова) асылы ман Ногай районынынъ Эдиге авылыннан болады. Эдиге авыл орта мектебин тамамлап, Рауза окытувшы болаякпан деген мырат пан, 1994-нши йыл Хасавюрт каласындагы педколледждинъ Терекли-Мектебтеги боьлигине туьсип, оны 1998- нши йыл етимисли тамамлайды.

Аьр бир аьдемде оьз оьнери болады. Куллыксуьер, оьз исине яваплы Рауза бала шактан суьврет ясав оьнери мен баскаланып келеди. Ол бала заманында коьплеген суьврет ярысларында катнасып келген. Сонынъ уьшин болар, кыз КЧГПУ-дынъ художественно-графикалык боьлигинде де йогары билим алганы. Ол оьз бактысын билимлендируьв ошагы ман байланыстырып келди. А.Ш.Джанибеков атындагы мектебинде баслап лаборант, социальный педагог ис аьрекетлеринде, оннан сонъ кешки мектебинде куллык этип келди.
2004- нши йыл Раузады Терекли-Мектеб авылынынъ яс йигити Тахир Аджиев яратады. Эки суьйген яслар бактыларын байлап, татым аьел курадылар. Коьп заман кетпей, яс аьел 2011-нши йыл Ханты-Мансийск автоном округындагы Сургут каласына йолланады. Рауза Даир кызы 2012- нши йылдан алып «Прогимназия» деген балалар бавы-мектебинде тербиялавшы аьрекетин баслайды. Бу суьйген исинде ол оьз билимин, оьнерин кулланып, алдына салынган ис борышын йогары оьлшемде толтырып келеди. Балалар бавынынъ яшавында ата-аналардынъ катнасувына уьйкен эс берди. Коьплеген шараларды ата-аналардынъ катнасувы ман озгарып келди. Онынъ саьбийлер уьшин озгарылган билимлендируьв дерислери, йогары оьлшемде уйгынланып, оьз тамамын берип келдилер. Кесек заман ишинде ол ис йолдаслары арасында сый-абырай казанды. Саьбийлердинъ юреклерине сокпак салып келди. Тек тербиялавшы исин етимисли толтырып келмей, ол балалар бавынынъ ямагат яшавынынъ да белсенли катнасувшысы болып келеди. Солай болып, яс педагог мектеб, Сургут кала бойынша оьтетаган туьрли ярысларда, шараларда оьзи куллык этетаган балалар-бавынынъ атыннан катнасып келеди. Айтпага, Рауза Даировна «2017-нши йыл окытувшысы» деген Сургут каласы бойынша ярыстынъ призеры, «2018-нши йыл тербиялавшысы» деген ярысынынъ катнасувшысы болган. Етимисли педагогтынъ уьстинликлери «прогимназия» администрациясынынъ, Сургут каласынынъ Билимлендируьв Департаменти, ата- аналары атыннан коьплеген Разылык хатлары, Сый грамоталары ман белгиленип келген. Ис аьрекетинде ийги етимислери уьшин 2020- ншы йылда сулыплы тербиялавшыдынъ суьврети Сый тактасында да сыйлы орынды алды.
Эри Тахир мен курган татым аьелинде тувган кызы Танъсылу эм увылы Рашид окувларында, спорт бойынша бийик етимислерине етисип, ата-анасын куьезлендирип келедилер.
Рауза Даировнады келеятырган Халклар ара хатын- кызлар куьни мен кутлап, берк ден савлык, суьйген куллыгында йогары уьстинликлер йорайман.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: Рауза Аджиева.