Аьр абытымыз – район оьрленуьвине

Оьткен юмадынъ ишинде Ногай район администрациясында баьри район ериндеги учреждениелерининъ етекшилери, авыл поселениелерининъ аькимбаслары йыйылып, коллегия озгарылды. Бу куьн йосыгында районымызга бек маьнели эки сорав каралды.
1. Яшавшылар арасында терроризм эм экстремизмди яйылдырув ман куьрес бардырувда ыхтыяр саклавшы, билимлендируьв эм маданият учреждениелерининъ биригуьви.
2. Ногай район орталык больницасынынъ оьткен йылда эткен ис тамамлавы.
Биринши сорав бойынша Ногай районы бойынша Россия ОМВД боьлигининъ ваькили Кайтархан Акмурзаева, билимлендируьв управлениесининъ етекшиси Алтын Агаспарова, Ногай район орталык китапханалар тармагынынъ етекшиси Сабират Абубекерова, Ногай район администрациясынынъ «Яслык» яслар орталыгы Абибулла Шамбилов шыгып, оьзлерининъ аьрекети бойынша этилетаган куллыклардынъ тамамын келтирдилер.
Ногай районы бойынша Россия ОМВД-сы ман дайымлык негизинде экстремизм эм терроризмге карсы профилактикалык ислер озгарылып турадылар.
– Бу тармакта патшалык политикадынъ энъ маьнели йорыгы – баьри патшалык структуралардынъ эм ямагат организациялардынъ куьш салувы ман терроризмнинъ эм экстремизмнинъ алдын шалув, – деди Кайтархан Акмурзаева.
Билимлендируьв тармагынынъ баьри учреждениелери де XXI оьмирдинъ баьлеси – терроризмге карсы куллыклар этетаганы акында Алтын Агаспарова айтып кетти. Маьселе бар, болмай болмайды, сонынъ алды тез шалынатаганы ман байланыслы мысаллар да келтирди. Биргелес куллыклар коьп ерлерде дем беретаганын да билдирди.
– Билимлендируьв учреждениелеринде, сонынъ ишинде мектеблер эм балалар бавлары, баьрисинде де терроризм эм экстремизм мен куьрес юритуьв, алдын шалув программалары аьрекетлейдилер, аьр бир йыл ишинде озгарылмага керек шаралардынъ планы да беркитиледи, – деди Алтын Агаспарова. Солай ок, йыйыннынъ барысында Ногай район орталык китапханалар тармагынынъ етекшиси Сабират Абубекерова бу тармакта кайдай куллыклар этилетаганы акында билдирди. Бу тармакта да аьр йыл сайын, янъы йылдынъ алдында экстремизм эм терроризмге карсы профилактикалык шаралар программасы салынады, китапхана куллыкшылары «Биз терроризмге карсы» деп аталган китаплер выставкасын аьзирлейтаганы акында да билдирди.
Йыйынды бу тема бойынша «Яслык» яслар орталыгынынъ етекшиси оьзи аьрекети бойынша эткен куллыклары акында айтып, бардырды.
«Яслык» орталыгы оьзлерининъ ис аьрекетин Россия Федерациясы бойынша терроризм идеологиясына карсы комплексли программа уьстинде бардыратаганын билдирип кетти Абибулла Шамбилов коьре, бу тема бойынша озгарылатаган баьри шаралар да ыхтыяр саклавшы эм билимлендируьв управлениеси мен биргелесте озгарылады.
Экинши сорав бойынша Ногай орталык больницасынынъ бас врачы Фаризат Межитова бек анъламлы кепте эсап берди. Солай ок, Ногай ЦРБ алдында шешилмей калатаган маьселелер акында да айтылды.
Ногай район аькимбасы Джамалутдин Эсиргепов районымыздынъ демографиялык аьли кайдай экен деп кызыксынды эм аьлиги заманларда шаркы авыр хатынлар баска якларга барып, аяклары енъилленетаганын айтып, сонынъ себеби – ыршувет пе, деген ойын билдирди.
Оннан баскалай да, Д.Эсиргепов, тагы йыйын катнасувшылары ягыннан да Фаризат Янибековнага эмлев бойынша соравлар берилдилер, аьр бир соравга тийисли явап алынды.
Эки саьат узагында озган йыйында каралган аьр бир сорав бойынша тийисли токтас проекти кабыл этилинип алынды.
Г.Курганова.
Суьвретте: йыйын барысында.