Аьр аьдемнинъ энъ яркын шагы

Язда Россияда Яслар куьни, элимиздинъ, дуныядынъ эм савлай планетадынъ келеектегисине себеплик этееклерге багысланган байрам белгиленеди.

Яслар куьни Россияда официаллык аьлде РФ-нынъ биринши Президенти Б.Н.Ельциннинъ «Яслар куьнин байрамшылав акында» (№459-рп, 24 июнь 1993 й.) деген токтасы ман келисте белгиленеди. Ама 2023-нши йылдынъ 2-нши май куьнинде Россия Президенти В.В.Путиннинъ токтасы ман (№132-рп) Яслар куьнин байрамшылав коьширилген.
Байрамнынъ тарихи СССР заманларыннан алып басланады. 1993-нши йылга дейим ол, «Совет Яслар куьни» деп аталып, 1953-нши йылдан алып июнь айынынъ энъ сонъгы каты куьнинде белгиленген. СССР бузылганнан сонъ Россиядынъ биринши Президенти Яслар куьнин байрамшылавды 27-нши июньге коьширген, а быйыл бу байрам июнь айынынъ энъ ызгы юма сонъгы куьнинде белгиленеек.
Оьспирлик эм яслык – ол аьр аьдем яшавынынъ энъ яркын шагы болып калмай, онынъ ян тоьрининъ айырым бир аьли де болады. Ол – излевлер, ашувлар эм энъ ийги баславларды яшавга шыгарув заманы. Буьгуьнги окувшылар, студентлер, яс исшилер, предпринимательлер, аьлимлер тезден патшалыгымыздынъ оьрленуьв йолларын белгилееклер.
Россияда яслар оьз бактысын, оьз яшав йолын ийги туьзсин уьшин коьп зат этилинеди. Яс несил акында каьр шегуьв социаллык политикасынынъ маьнели кесеги болады. Туьзилген эм яшавга шыгарылатаган яслар политикасы, яс аьеллер патшалык яктан колтыкланады. Орта, йогары, кеспили билим алув уьшин амаллар кенъейтиледи. Кенъ аьлде оьрленеди оьспирлер эм яслар клублары, орталыклары. Уьйкен эс каратылады яслар арасында куллыксызлыкты кемитуьв уьшин. Айтпага, РФ Президентининъ баславы ман «Россия – амаллар Эли» деп аталып, савлай Россиядан туьрли яслар проектлерин бирлестирген автономлы коммерциялык тувыл организация туьзилген. Проектлердинъ бас мырады – аьр аьдемге оьз оьнерин коьрсетуьв уьшин бирдей аьллер туьзуьв. Солай ок аьлиги заманда белсенлик коьрсетеди волонтерлар козгалысы. Яслар ман куллык этуьвдинъ маьнели кесеги – туьрли форумларды яшавга шыгарув. Туьрли калаларда специальлик билимлендируьв орталыклар туьзилген: айтпага, «Сириус» (Сочи), «Артек» (Крым), «Орленок» (Краснодар крайы), «Океан» (Владивосток).
Бу баьри зат Россиядынъ яс гражданлары Тувган ерининъ шынты патриотлары болсын уьшин этилинеди.