Аьр биримиздинъ эс беруьвимиз маьнели

Уьстимиздеги йылдынъ кырк кийик айынынъ 11-нши куьниннен алып 13-нши куьнине дейим «Ногайский район» МР авыл поселениелерининъ депутатлар йыйынына депутатларды сайлав озгарылаяк. Сол куьнди рахатлыкта озгарар уьшин саклык тутпага керек болады.

Сайлавларга аьзирлик коьрилетаган, озатаган шакларда, сайлавлардынъ озганын суьймейтаган аьдемлер кайтип те буршав бермеге шалысадылар. Сондай тийиссизликлер мен йолыкпаяк болсак, белгиленген шартларды толтырмага керек болады.
Сайлавлар – аьдем яшавында маьнели оьзгерислердинъ бириси болады. Бизим сайлавымыздан районымыздынъ ямагат-политикалык эм криминогенли аьллердинъ кайдай болаягы себепли болады. 2020-ншы йылдынъ кырк кийик айынынъ 11-13-нши куьнлеринде озгарылаяк сайлавларга аьзирленуьв ишинде Ногай район бойынша Россия МВД боьлигининъ куллыкшылары да айырым шаралар озгарадылар. Олардынъ бас борышлары – ямагат арасында кавыфсызлыкты канагатлав болады. Аьли уьшин Ногай районы бойынша Россия МВД боьлигине, сайлавларды бузув ниет пен озгарылмага болатаган ислер акында туьсетаган билдируьвлерге коьре, район яшавшыларына уьйкен тилек, сак болып юринъиз, таныс болмаган аьдемлерге мукаят каранъыз, ят автокоьликлердинъ номерлерин язып алынъыз. Каравсыз яткан дорбаларга, оравлы затларга оьзинъиз янаспанъыз, тийисли органларга билдиринъиз, сол ерлерде мобильли телефонлар ман да пайдаланманъыз. Солай ок оьзинъиз де террористлик ислер акында бир затлар эсите калсанъыз, кешиктирмей, Ногай районы бойынша Россия МВД боьлигине 8-872-56-21-4- 78 яде 02 сеним телефонына тел согынъыз.
И. Янполов,
Ногай районы бойынша Россия МВД боьлигининъ начальнигининъ исин толтырувшы полиция подполковниги.