Аьр биринъизде Сраждиннинъ нуры болсын

Ногай район ортакластырылган китапханасында «Ногайдынъ оьктемлиги эм данъкы» деп аталган халкымыздынъ зейинли увылы, СССР Суьвретшилер союзынынъ агзасы, Дагестаннынъ ат казанган саният куллыкшысы Сраждин Самедин увылы Батыровтынъ эстелигине багысланып, мектеб окувшылары ман йолыгыс озгарылган.

Йолыгыста РФ ат казанган маданият куллыкшысы Нарбике Муталлапова, ДР ат казанган маданият куллыкшылары Сакинат Аблемитова, Нина Халилова, суьвретши, окытувшы Осман Суюндиков, китапхана етекшиси Сабират Абубекерова, шаир Мархаба Айтуганова, бу сыдыралардынъ авторы, Кадрия атындагы орта мектебининъ йогары класслар окувшылары катнастылар.

Шарады китапхана куллыкшысы Сапихан Курпаева ашты эм юритти. С.Батыров акында йыйылганларга ал деп Нарбике Арслановна хабарлады. Онынъ айтувы ман, буьгуьнги соьзимиздинъ бавы Сраждин Батыров, онынъ яшавы эм оьнери болган сонъ, оьсип келеяткан ясларга онынъ акында айтпага керекли эм пайдалы.
– Сраждиндей аьдем ер юзинде бир мынъ аьдем ишинде бирев болып тувады. Оны Кудайымыз аьр ягыннан да каьмбил, талаплы, ыспайы, таза юрекли, бавырмалы, оьзден аьдем этип яраткан болган. Мен сол затка оьз коьзлерим, сав яшавым эм коькирегимде буьлкилдеген яным ман шаат, – деди Н.Муталлапова. – Сраждин сондай да ийги аьдем болган: ол бир де оьзиндей оьнерли баскады кара куьнлеви мен куьнлемеген, ога яманлык йорамаган, аягын шалмага шалыспаган, неге десе онынъ юрегинде ондай заттынъ ушы да болмаган. А бизде яшавда оьнерли аьдемлер арасында куьнши, питнеши, кир ниетли аьдемлер де йолыгадылар. Тек Сраждин оьзи этеяткан куллыгы уьшин айлак та яваплы аьдем эди.

Н.Муталлапова Сраждиннинъ «Айланай» ансамбльди туьзуьви, сога биринши кийимлерди аьзирлеви эм Москвага оны ман бирге барганы акында кызыклы хабарлады. Ол ясларга сондай таза янлы, ийгилик йоравшы, танъ аьдем болмага, ана тилин билмеге, сыйламага эм сакламага керегин кенъес этти.

С.Батыровтынъ тувган куьнине йыл сайын да оьз суьвретлерининъ выставкасын озгарувды суьвретши Осман Суюндиков ийги аьдетке киргисткен. Ол да йолыгыста С.Батыров акында эскеруьвлери мен боьлисти.

– Сраждиннинъ художестволык училищесин кутараятып ясаган диплом куллыгы аьлиги заманда район музейинде турады. Алдын бу суьврет училищединъ казан уьйинде илинип туратаган эди. Мен Сраждинге сонынъ акында айтканда, ол соннан оьз колы ман суьвретти алып, Бальбек Кельдасовка музейге деп савга этип берди, – деди О.Суюндиков.

Сраждин Батыров акында оьз эскеруьвлерин М.Айтуганова, С.Аблемитова, Н.Халилова айттылар. М.Айтуганова эм бу сыдыралардынъ авторы Сраждинге багысланган ятлавларын окыдылар. Шарада ана тилинде ятлавларды мектеб окувшылары да яттан окыдылар.

Йолыгыстынъ тамамын келтиреятып, китапхана етекшиси С.Абубекерова:
– Сраждин яшавдынъ кайсы ягы ман да кызыксынган, каяктан да оьнерли аьдем эди эм сизинъ, аьлиги яслар арасында онынъ яшавы, яратувшылыгы ман аьвликкен, онда эндиги де коьп яркын саьвлелерди коьрип билгенлер табылар деп ойлайман. Яшавынъызда ийги етимислерге етисуьвинъизде сизинъ аьр биринъизде Сраждиннинъ нуры болсын, – деген йоравын айтты ясларга.

М.Юнусов.
Суьвретте: йолыгыс аьсеринде.